٠٩:١٢ ٢٨/١٠/١٣٩٨
فرهنگي
سومين گردهمايي مديران امور اداري جهاد دانشگاهي برگزار شد

سومين گردهمايي مديران امور اداري جهاد دانشگاهي روزهاي هشتم و نهم آبانماه در محل مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، دكتر محمد محسن  غفوريان مديركل منابع انساني و امور اداري در اين گردهمايي طي سخناني گفت: رفع ابهامات در اجراي مقررات اداري و استخدامي، تبادل تجربيات در حوزه اداري همچنين ايجاد هماهنگي بيشتر در عملكرد امور اداري واحدها، سازمانها و مراكز و پژوهشگاه‌هاي اين نهاد از مهم‌ترين اهداف برگزاري اين نشست بوده است .

وي همچنين از پياده سازي اتوماسيون اداري در واحدهاي جهاد دانشگاهي تا پايان امسال خبر داد.

تبديل وضعيت اعضاء ، بيمه بيكاري، صندوق ذخيره سنوات  اعضاء، صندوق پس انداز وشرايط آن، قراردادهاي خارج از شمول بيمه، ، شرايط پرداخت كارانه ، ماليات پلكاني حقوق، شرايط احراز پست هاي سازماني جهاد دانشگاهي، فوق العاده جذب هيات امناء از مهم ترين موضوعات مورد سوال حاضرين در نشست بود كه مديران  اداره كل  منابع انساني و امور اداري به آنها پاسخ گفتند.

 در ادامه دكتر محمد حيدري، مديركل امور مجلس در سخناني به چگونگي تعادل با نمايندگان مجلس و پاسخ به نامه هاي آنان پرداخت . وي همچنين از ارسال بخش نامه هاي جديد در اين حوزه به واحدهاي ذيربط خبر داد.

مديرگروه سازماندهي ساختار و تشكيلات اين نهاد نيز با ارائه مطالبي به تشريح برخي از فعاليت‌هاي صورت پذيرفته درخصوص به روزرساني قوانين و مقررات جهاد دانشگاهي، تدوين شرح وظايف و پست‌هاي سازماني ستاد و واحدهاي اين نهاد، تهيه چارت و تشكيلات متناسب با شرايط واحدها و طرح طبقه بندي مشاغل جهاد دانشگاهي پرداخت.

براساس اين گزارش، سرپرست اداره كل توسعه فناوري اطلاعات و مديراداره حسابداري اين نهاد با حضور در اين گردهمايي به برخي از اقدامات مشترك اين حوزه ها با امور اداري اشاره كرده و به پرسش‌هاي حاضرين پاسخ دادند.

گفتني است، كارگاه مديريت ذهن و بازديد از پروژه‌هاي شاخص جهاد دانشگاهي از برنامه هاي ديگر اين گردهمايي دو روزه بود.

 

١٤:٠٧ ١٠/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد