١٤:٢٠ ٠٧/٠٤/١٤٠١
مقاله
شيوه نوين مديريت يکپارچه اطلاعات فرودگاهی و بررسی تاثير آن بر افزايش ايمنی هوائی

چكيده
يكپارچه نمودن كليه اطلاعات بدست آمده از منابع متفاوت اطلاعاتي در يك فرودگاه و كلان‌نگري نسبت به اين اطلاعات و همچنين پردازش مؤثر و صحيح اين اطلاعات، از نيازهاي اساسي فعاليتهاي عملياتي فرودگاهها مي‌باشد ازاينرو با پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه فرودگاه مي توان تمامي اطلاعات مربوط به پرواز را پردازش نمود و با اكثر سيستم‌هاي ديگر ارتباط داشت و اطلاعات به موقع و بروز را در اختيار آنان قرار مي‌دهد در حقيقت مفهوم مديريت يكپارچه فرودگاه بر مبناي ارتباط همزمان سيستم‌هاي مختلف فرودگاهي پايه‌ريزي شده است.در اين مقاله ابتداً به معرفي سيستم يکپارچه مديريت فرودگاه پرداخته و سپس به تشريح سيستم هايي که با بکار گرفته شدن در چنين سيستمي به نحوي به ارائه خدمات، كنترل و اطلاع‌رساني به مسافران و بازديدكنندگان از فرودگاه پرداخته و يا فعاليتهاي امنيتي، مديريتي و ارتباطي فرودگاه را انجام مي‌دهند مي پردازيم.
واژه‌هاي كليدي : مديريت سيستم يکپارچه –فرودگاه- مديريت اطلاعات

مقدمـه
پيچيدگي روزافزون تكنولوژي بشري وافزايش گنجايش و ظرفيت تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي باعث گرديده تا علم مديريت اطلاعات حساسيت و گستردگي ويژه اي پيدا کند امروزه .با توجه به پيشرفت هايي که در علم مديريت اطلاعات حاصل شده است جايگاه سازماني و تشکيلاتي مديران اطلاعاتي در موسسات پيشتاز و عظيم به مراتب فراتر از گذشته ها شده است و مديران موسسات به خوبي دريافته دريافته‌اند كه حفظ موقعيتشان چه در جهت بهبود ساختار سازماني و چه درراستاي توسعه معقول و مناسب فعاليتها در ابعاد ديگر بدون  بهره‌گيري از شگردها و روشهاي «مديريت اطلاعات» ممكن نخواهد بود  از اينرو اهميت اطلاعات و پردازش آن يکي از مهمترين عوامل تصميم‌گيري درست ، به موقع و دقيق
درتمامي امور به حساب مي آيد. در اين ميان هر ميزان كه تنوع فعاليتهاي يك سازمان بيشتر باشد، به همان نسبت بر ميزان اهميت اطلاعات آن افزوده مي‌شود.
فرودگاه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مسائل مديريتي و تصميم‌گيري ونيز مسائل امنيتي و ايمني در آن به دليل نوع و حساسيت كار از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين راستا شناسائي سيستم‌هاي اطلاعاتي مورد استفاده در فرودگاه كه به مديريت قابليت تصميم‌گيري صحيح و مؤثر را دهد ضروري به نظر مي‌رسد. از اينرو به تشريح سيستم مديريت يکپارچه در فرودگاه که يکي از مدرن ترين و کارآمدترين سيستم هاي مديريتي است مي پردازيم. همكاري گروهها و شركاي متفاوت كاري مانند اپراتورها، خطوط هوايي، عوامل باربري و غيره در يك پروسة اطلاعاتي هماهنگ و منطبق با يكديگر ونيز تقابل و توزيع متقابل اطلاعات و نحوة جريان اطلاعات در سيستم‌هاي فرودگاهي را سيستم مديريت يکپارچه فرودگاه (Total Airport Management System)  مينامند.
مطالعه منابع مختلف بيانگر اين موضوع است كه روند خاصي براي گروه‌بندي سيستم‌هاي متفاوت وجود ندارد، لذا شركت‌ها و طراحان سيستم در سطح دنيا به طرق مختلف اين گروه‌بندي را انجام داده‌اند كه اين اختلافها بيشتر در مورد سيستم‌هايي مي‌باشد كه در گروه‌هاي مختلف به نوعي همپوشاني دارند. نكته قابل توجه اين است كه اختصارات بكار برده شده توسط شركتها و سازمانهاي مختلف گاهاً از يك روال ثابت و استاندارد تبعيت نمي‌نمايد.
بعنوان مثال دو سيستم Paging و Public Announcement System در منابع مختلف به معناي سيستم اطلاع‌رساني همگاني و به جاي يكديگر بكار برده مي‌شوند.
همچنين عبارات Baggage Management System و Baggage tranding System هر دو به يك سيستم اشاره دارند.
با توجه به اطلاعات فوق و بررسي سيستم‌هاي شناسايي شده، سيستم‌هاي فرودگاهي را مي‌توان در گروههاي زير تقسيم و طبقه‌بندي نمود:‌
• سيستم‌هاي مديريتي
• سيستم‌هاي امنيتي و ايمني
• سيستم‌هاي عملياتي
• سيستم‌هاي اطلاع‌رساني
• سيستم‌هاي ارتباطي
• سيستم‌هاي مالي

سيستمهاي مديريتي:

- سيستم كنترل و راهنمايي مسير در باند فرودگاه (Advanced Surface Management Guidance and Control System)
اين سيستم وظيفه نظارت و كنترل مسيرهاي موجود براي هواپيما و ماشين‌آلات در باند فرودگاه را بر عهده دارد. در اين سيستم كليه اطلاعات مربوط به مكان هواپيما و ماشين‌آلات بطور دقيق مشخص شده و بدين وسيله كار برنامه‌ريزي شده و با پهناي باند مورد نياز را كنترل و مديريت مي‌نمايد.
قابل ذکر است اين سيستم با سيستم نورافكن سطح فرودگاه (Airfield Lighting System) در ارتباط بوده و به صورت يكپارچه عمل مي‌نمايد.

- سيستم مديريت امكانات و تسهيلات (  (Facility Management Syste 
اين سيستم ايجاد كننده يك محيط گرافيكي و يك ساختار دستوري به منظور نمايش و كنترل چندين سيستم مي‌باشد كه عبارتند از:
• سيستم اطلاع‌رساني همگاني‌
• سيستم دوربين مدار بسته
• سيستم مديريت ساختمان ترمينال فرودگاه
• سيستم اعلام حريق
مهمترين كاربرد سيستم مديريت امكانات و تسهيلات، انتقال اطلاعات دقيق و به موقع از سيستم‌هاي فوق به بانك اطلاعاتي خود و همچنين انتقال در جهت عكس به اين سيستم‌ها مي‌باشد.همچنين براي مديريت فعاليتهاي عملياتي، تعميرات و نگهداري، مديريت قطعات يدكي و … نيز بكار مي‌رود.

- سيستم مديريت ساختمان ترمينال فرودگاه (Building Management System)
اين سيستم براي چك و كنترل نمودن وسايل الكتريكي و مكانيكي ارائه دهنده خدمات عمومي در ساختمان ترمينال فرودگاه همانند تهويه هوا، كنترل نور، كنترل پله برقي، آسانسور و … بكار مي‌رود. بدين ترتيب مي‌توان از طريق مديريت صحيح اين سيستم، از آنها به صورت درست، بهينه و به موقع استفاده برد. اين سيستم به دليل نياز به اطلاعات پرواز، با سيستمهاي نمايش اطلاعات پرواز در ارتباط مي‌باشد. همچنين اين سيستم با سيستم اسكادا به صورت يكپارچه عمل نموده تا از طريق دريافت اطلاعات و مسائل بيرون از ساختمان ترمينال بتواند عملكرد ورودي‌هاي ساختمان را با آن متناسب نمايد. سيستم‌هاي تحت مديريت اين سيستم موارد زير مي‌باشد:
•  سيستم كنترل تهويه هوا
•  سيستم كنترل ميزان مصرف انرژي روشنايي ساختمان
•  سيستم مديريت انرژي
•  سيستم كنترل بهداشت لوله‌هاي آب و فاضلاب
•  سيستم كنترل نوسانات الكتريكي

- سيستم توزيع پرسنل فرودگاه (Staff  Display System)
يكي از نكات مهم در فرودگاه‌ها، موفقيت در مديريت پرسنل به منظور تخصيص منابع انساني مورد نياز به موقع و سريع جهت انجام كارها در نقاط مختلف فرودگاه مي‌باشد. پرسنلي كه تحت پوشش اين سيستم مي‌باشند عبارتند از: پرسنل بارگيري و تخليه بار، پرسنل خدمات بهداشتي مربوط به محوطه فرودگاه، پرسنل امنيتي، پرسنل بازرسي مدارك مسافرين، رانندگان اتوبوس، ساير افراد بخش حمل و نقل مسافرين و كليه افراد كه به نوعي خدماتي را در فرودگاه ارائه مي‌دهند.اين سيستم مي‌تواند با سيستم‌هاي اطلاع‌رساني (paging) و راديويي موجود در فرودگاه به منظور توزيع و كنترل پرسنل يكپارچه و هماهنگ گردد.


- سيستم زمان‌بندي وسايل نقليه (Vohide Scheduling System)
اين سيستم به منظور مديريت و زمانبندي ماشين‌آلات و تجهيزات سنگين و نيز وسايط نقليه مانند اتوبوس، تانكر و … در محيط  فرودگاهي بكار مي‌رود . از اين سيستم براي ارائه خدمات به  هواپيما ( انجام تعميرات و نگهداري  قطعات آن
تعويض قطعات و يا هرگونه مسأله مرتبط با هواپيما و …) استفاده مي‌شود.

- سيستم مديريت خدماتي فرودگاهي (Real Time Apron Management System)
اين سيستم بيشتر جنبه مديريتي داشته و براي هدايت، كنترل و مديريت پرسنل خدماتي و اجرايي بكار مي‌رود. در اين سيستم ميزان پرسنل توزيع و تخصيص داده شده به فعاليتهاي مختلف خدماتي و اجرايي بصورت گرافيكي براي مدير نمايش داده مي‌شود و در صورت بروز هرگونه تخصيص‌هاي مغاير، پيغام خطا فرستاده مي‌شود.
اطلاعات اين سيستم قادر است از طريق ارتباط با بانک اطلاعات مرکزي و يكپارچه‌سازي با سيستم توزيع پرسنل (Staff Dispatch System)به روز گردد، همچنين با سيستمهاي مديريت و زمانبندي كار و زمان نيز يكپارچگي و ارتباط دارد. ضمناً به منظور دريافت اطلاعات مربوط به پيمانكاران انجام فعاليتهاي خدماتي و اجرايي نيازمند ارتباط با سيستم مديريت قرارداد فرودگاه(مي‌باشد.

- سيستم مديريت قراردادهاي فرودگاه (  Contract Management System)
با بكارگيري سيستم مديريت قراردادهاي فرودگاه، اطلاعات قراردادهاي متفاوت و پيچيده براحتي قابل مديريت خواهد بود. اين سيستم قادر است با در اختيار داشتن و اطلاعاتي چون: مشتري، پيمانكار، پيمانكاران فرعي، قيمت‌گذاري، نحوة ارائه خدمات، ليست ارائه خدمات و نحوه انجام تخفيف، نحوه پروسه اجراي خدمات و چگونگي زمان‌بندي قالب قراردادها را تنظيم و برنامه‌ريزي كند. اين سيستم با سيستم حسابداري يكپارچگي كامل دارد.

 سيستم‌هاي امنيتي و ايمني
سيستم‌هاي امنيتي (security)بيشتر به منظور كنترل و تأمين مسائل امنيتي (مانند هواپيما ربايي، بمب‌گذاري و…) در فرودگاه بكار مي‌روند، در صورتي كه سيستم‌هاي ايمني(safety)، بيشتر از جنبه تأمين مسائل ايمني براي مسافران بازديدكنندگان، كالاهاي آنها و … كاربرد دارند. از آنجائيكه سيستم‌هاي فرودگاهي مربوط به مسائل ايمني و امنيتي، عمدتاً براي هر دو منظور بكار مي‌روند، لذا ما هر دو مجموعه را تحت يك بند ارائه مينمائيم. اين سيستمها عبارتند از :

- سيستم كنترل دسترسي (Access Control System)
اين سيستم جنبه امنيتي داشته و كنترل دستي به فضاهاي درون و بيرون فرودگاه و همچنين فضاهاي محصور شده و اتاقهاي امنيتي مانند اتاق‌هاي عملياتي و اتاقهاي ارتباط از راه دور را بر عهده دارد و نيز اين سيستم، دسترسي و دستيابي به نقاط مهم و حساس محيط فرودگاه و عمل شناسائي افراد واجد صلاحيت به منظور ورود و خروج به اين نقاط را كنترل و هدايت مي‌نمايد.
در اين سيستم يك بانك اطلاعاتي از مشخصات افراد صاحب كارت مخصوص دسترسي (پرسنل و مديريت)، حفره دسترسي و محدوده كاري آنها تعريف شده است.
سيستم كنترل دسترسي با سيستم‌هاي امنيتي و سيستم مديريت امكانات و تسهيلات و همچنين سيستم اعلام حريق به دليل كنترل موارد خروج و ورود اضطراري پرسنل و مسافران و همچنين كنترل آسانسورها و…در ارتباط بوده و با آنها يكپارچگي و هماهنگي دارد.

- سيستم چك نمودن چمدان در حال حركت (Carry- On Baggage Screening system)
اين سيستم به منظور بازرسي اثاثيه و بار مسافران و پرسنل از لحاظ امنيتي در هنگام حركت و در حال ورود از قسمت ساختمان ترمينال فرودگاه به منطقه هوايي فرودگاه بكار برده مي‌شود كه توسط اشعه X انجام مي‌گيرد و داراي داراي دو نمايشگر مي‌باشد كه اولي حساس به مواد فلزي و دومي حساس به مواد غيرفلزي منفجره مي‌باشد و با سيستم‌هاي امنيتي ديگر در ارتباط مي‌باشد.

- سيستم دوربين مدار بسته (Closed Circuit Television System)
اين سيستم به منظور ديدن عمليات كل فرودگاه به كار مي‌رود و بدين ترتيب عمليات مربوط به سيستمهاي BHS ترافيك، عمليات گمركي و مهاجرت را بازرسي و كنترل مي‌نمايند. اين سيستم با سيستم امنيتي و سيستم مديريت امكانات و تسهيلات به منظور كنترل مركزي هماهنگ و يكپارچه مي‌باشد و در ضمن اين سيستم از جنبه تأمين ايمني نيز كاربرد دارد.

- سيستم اعلام حريق (Fire Alarm System)
اين سيستم داراي حس‌گرهاي مخصوصي است كه حضور دود و آتش را تشخيص داده و اعلام خطر مي‌نمايد. ضمناً مي‌تواند سيستم‌هاي اطفاء حريقي را فعال نمايد كه در صورت بروز آتش بصورت اتوماتيك عمل مي‌کند. اين سيستم با سيستم كنترل دسترسي به منظور باز كردن درب اتاقهاي قفل شده و درب‌هاي خروجي اضطراري يكپارچگي و ارتباط دارد. همچنين با سيستم اطلاع‌رساني همگاني به منظور اطلاع‌رساني عمومي براي ساير پرسنل و مسافران موجود در فرودگاه ارتباط دارد. از ديگر سيستم‌هاي يكپارچه با اين سيستم، سيستم FMS به منظور كنترل و مديريت ساير سيستم‌هاي موجود مي‌باشد.

- سيستم چك نمودن چمدان بر روي تسمه‌هاي انتقال (Hold Baggage Screening System)
اين سيستم در يكپارچگي كامل با سيستم انتقال بسته‌ها و چمدان‌هاي مسافرين (Baggage Handling System) مي‌باشد در زماني كه بسته‌ها وچمدان‌ها بر روي تسمه‌ها حركت مي‌كنند، چهار مرحله امنيتي بر روي آنها اعمال مي‌گرد. اين سيستم مي‌تواند با سيستم ايمني فرودگاه نيز در ارتباط باشد.

- سيستم بازرسي مسافر
اين سيستم جهت شناسايي اشياء فلزي و فلزاتي كه مسافران به همراه دارند، بكار مي‌رود. بدين منظور مسافران در زمان عبور مورد بازرسي قرار مي‌گيرند. همچنين بارهايي كه از قسمت انتهايي ساختمان فرودگاه عبور مي‌كنند نيز مورد بازرسي قرار مي‌گيرند. عمل بازرسي مي‌تواند به صورت ديدن بر روي نمايشگرها و يا شنيدن صداي خاصي كه توسط حسگرها مورد شناسايي قرار مي‌گيرند، باشد.

- سيستم شناسايي ديواره محيطي فرودگاه(Passenger Screening System or Metal Detection System)
اين سيستم به منظور چك نمودن و تحت كنترل قرار دادن ديواره‌هاي محيطي فرودگاه به كار مي‌رود. در اين سيستم سنسورهايي در ديواره‌هاي محيطي تعبيه مي‌شوند كه در صورت بروز مشكل يك سيگنال به پرسنل امنيتي و سيستم امنيتي فرودگاه فرستاده مي‌شود. ضمناً با سيستم CCTV يكپارچه و متصل مي‌باشد تا بصورت مستقيم اين قسمت از فرودگاه در مونيتورها نشان داده و تحت كنترل باشند.

- سيستم امنيتي (Secunty System)
اين سيستم بيشتر به منظور مديريت و كنترل مركزي كليه سيستمهايي كه در ارتباط با مسائل امنيتي هستند بكار مي‌رود. اين قسمتها شامل موارد زير مي‌باشند:
• سيستم شناسايي حصارهاي محيطي فرودگاه  Perimeter Intrusion Detection System
• سيستم بازرسي مسافر  Passenger Screening System
• سيستم چك نمودن چمدان برروي تسمه‌هاي انتقال  Hold Baggage Screening System
• سيستم دوربين مدار بسته  closed Circuit Television System
• سيستم كنترل دسترسي  Access Control System
• سيستم اعلام حريق  Fire Alarm System
• سيستم مديريت امكانات و تسهيلات  Facility Management
علاوه بر سيستمهاي فوق كه قبلاً توضيح داده شد، زير سيستمهاي زير نيز موجود مي‌باشند:
• سيستم اعلام تخليه اضطراري (Fire Alarm System)
• سيستم رديابي اموال و دارايي (Asset Tracking System)

 سيستمهاي عملياتي

- سيستم نور افشاني سطح فرودگاهي
اين سيستم براي كنترل، مانيتور و بازرسي نورافشاني اصلي سطح فرودگاه و باندهاي پرواز هواپيما به منظور انجام خدمات عملياتي درست و مناسب در سطح آن بكار مي‌رود. اين سيستم مستقل عمل مي کندو يا بصورت خودكار ارائه مي‌گردد و يا توسط پرسنل اجرائي و خدماتي فرودگاه اجرا مي‌گردد كه اين پرسنل توسط سيستم مديريت خدمات فرودگاهي(Real Time Apron Management System) تعيين شده و براي انجام اين كار تخصص و تخصيص يافته‌اند و با سيستم اسكادا در ارتباط مي‌باشد.

- سيستم انتقال دهنده اتوماتيك مسافر (Automated People Mover System)
اين سيستم جهت ارائه خدمات به مسافرين در نظر گرفته شده است. به علت زياد بودن فاصله بين محل انجام امور اداري و تشريفاتي مسافران از قبيل چك كردن بليط و تحويل وسايل و … تا محل دربهاي خروجي، توسط اين سيستم مسافرين بصورت اتوماتيك و سريع به محل مورد نظر انتقال داده مي‌شوند و اين سيستم به صورت اتوماتيك و بدون راننده بوده و معمولاً بصورت يك مسير دايره‌اي بين دو نقطة ثابت در گردش مي‌باشد. اين سيستم معمولاً با ساير سيستمهاي فرودگاه ارتباطي ندارد. فقط توسط پيامهاي نمايش داده شده براي درهاي خروجي كه به اين ايستگاهها متصل هستند، مرتبط است و اطلاعات مربوط به وسيلة نقليه فعلي يا بعدي را بر روي مانيتورهاي مخصوص و يا بصورت اطلاع‌رساني توسط page كردن اعلام مي‌نمايد.

- سيستم سوخت‌رساني در فرودگاه (Aviation Fuel System)
اين سيستم كه از لوله‌هاي سوخت‌رساني ورودي و سيستم توزيع به تمام نقاط فرودگاه تشكيل شده است بسته به پيچيدگي و وسعت فرودگاه در اندازه‌هاي مختلف مي‌باشد. اين سيستم داراي امكاناتي از قبيل سيستم نشان دهنده نشتي، محافظ موج (موج شكن)، كاتوديك شكن و … مي‌باشد كه ايمني اين سيستم را تأمين مي‌كند. اين سيستم در صورت هماهنگي و ارتباط با سيستم‌هاي ديگر فرودگاه داراي بازدهي بيشتري است و مؤثرتر مي‌باشد ولي امكان كار بدون ارتباط با ساير سيستمها را هم دارد.

- سيستم انتقال بسته‌ها و چمدانهاي مسافرين
اين سيستم شامل مراحل زير مي‌باشد:
ابتدا بسته‌ها و وسايل مسافرين از محل دريافت آنها گرفته شد و با استفاده از كانتينر به محل هواپيماي مورد نظر برده مي‌شود. در اين مرحله بسته‌ها و چمدانهاي بازرسي شده مسافرين مرتب شده و سپس به قسمتي كه مربوط و مخصوص اين وسايل هستند انتقال مي‌يابند. اين سيستم داراي تسمه‌هايي جهت انتقال بسته‌ها و چمدانها مي‌باشند و داراي كامپيوترهايي براي تخصيص، مرتب نمودن، مديريت، كنترل و چك نمودن اطلاعات پرواز با چمدانها مي‌باشد. به منظور انجام صحيح اين وظايف در اين سيستم از سنسورها و برچسب‌هاي متفاوتي استفاده مي‌شود. از طرفي اين سيستم با سيستم چك نمودن چمدانها بر روي تسمه انتقال مرتبط است. ضمناً با سيستم (Common Use Terminal System )نيز به منظور گزينش اطلاعات پرواز در ارتباط بوده تا بسته‌ها بطور دقيق و متناسب با پروازها تقسيم شوند. همچنين به منظور ايجاد امنيت اين سيستم با سيستم امنيتي جهت چك نمودن چمدانها از لحاظ موارد ايمني نيز ارتباط دارد و اين دو سيستم با يكديگر لينك هستند.

- سيستم انبارداري خودكار كالاها (Automated Warehouse System)
اين سيستم مسئوليت مديريت انبار، بازيابي،انتقال كالاهاو كانتينرهاي حمل اتوماتيك كالا را بر عهده دارد.در اين سيستم عمل ورود اتوماتيك كالا، تعقيب نمودن آن، انبار نمودن و بازيابي كالاها فاسد شدني و غير فاسد شدني انجام مي‌گيرد.

- سيستم مديريت تطبيق چمدانها و بسته‌ها (Baggage Reconciliation System)
اين سيستم تعداد بسته‌ها و چمدانهاي آماده بارگيري را با تعداد چمدانهاي ثبت شده از طريق مسافرين مطابقت مي‌نمايد. در واقع اين سيستم به منظور اطمينان نمودن از اين مسئله است كه شخص مسافر و بسته‌هاي او همزمان به مقصد برسند.ضمناً قابليت‌هايي همانند آمارگيري از تمامي بسته‌ها و برچسب‌ها، مديريت بسته‌هاي خالي و يا بيش از حد بزرگ را دارند.
علاوه بر آن ، اين سيستم كار برنامه‌ريزي تخصيص حمل كننده‌ها و كانتينرها را نيز انجام مي‌دهد و در صورت بروز مشكل به اپراتور اجازة تغيير و انطباق با شرايط جديد را مي‌دهد، بدين ترتيب موارد فوق يك بار هنگام ورود به كانتينر و بار دوم به هنگام سوار شدن به هواپيما، چك و كنترل مي‌گردند. ضمناً با سيستم CUTE به منظور دستيابي به اطلاعات دقيق و به موقع خطوط هواپيمايي و پروازها در ارتباط مي‌باشند.
- سيستم تخصيص دروازه‌هاي ورودي و خروجي (Gate allocation and positioning System)
در فرودگاههاي بزرگ و پيچيده اين سيستم باعث جلوگيري از تأخير و مشكلات ناشي از ايجاد ازدحام مي‌گردد. اين سيستم عمل زمانبندي و تخصيص منابع غيرمتحرك (مثل دروازههاي ورود و خروج) را مهيا مي‌نمايد تا به راحتي در نقاط و زمان لازم مورد استفاده قرار گيرند. اين سيستم قادر به برنامه‌ريزي بلندمدت و كوتاه مدت منابع همانند دروازه‌هاي ورودي و غير   محلهاي استقرار هواپيماها، وروديها و ميزهاي چك نمودن بليط و مدارك سفر (تخصيص صندلي، صدور كارت، سوار شدن و برچسب بار) ، دربهاي خروجي از ترمينال فرودگاه و … مي‌باشد.
اين سيستم با سيستم بانک اطلاعات مرکزي فرودگاه در ارتباط مي‌باشد تا اطلاعات را به روز نمايد و براي سيستمهاي ديگر قابل استفاده باشد. همچنين مي‌تواند با سيستم سيستم نمايش اطلاعات پرواز هماهنگ و مرتبط شود.

- سيستم ساعت الكتريكي مركزي فرودگاه (Master Electric Clock System)
اين سيستم به عنوان منجي براي يكسان‌سازي زمان ساعت و براي تمامي ساعتهاي فرودگاه، اعم از ساعتهاي عمومي و ساعتهاي كامپيوترهاي فرودگاه مي‌باشد. ساعتهاي عمومي بيشتر بر روي مانيتورهاي LCD و LED نمايش داده مي‌شود. ضمناً مي‌توان از GPS نيز استفاده نمود و ساعت دقيق را دريافت نمود و به كل سيستم‌هاي كامپيوتري ارسال نمود تا همه آنها دقيق و درست و همزمان گردد.

- سيستم پاركينگ فرودگاه (Airport Parking System)
اين سيستم در واقع چاپ بليط و كنترل ورود و خروج به پاركينگ‌هاي فرودگاه را بر عهده دارد. همچنين اگر اين سيستم كامل طراحي شود مي‌تواند به عنوان راهنماي راننده‌ها به محلهاي خالي پاركينگ نيز باشد. اين سيستم شامل يك كامپيوتر مركزي براي ثبت اطلاعات و ايجاد گزارشات مي‌باشد كه مي‌تواند با سيستم مالي فرودگاه به منظور انتقال اطلاعات يكپارچه گردد.

- سيستم كنترل و توزيع برق
اين سيستم براي  كنترل و چك نمودن سيستم‌هاي  توزيع  برق با  ولتاژ بالا بكار مي‌رود كه در  اين سيستم  براي منابع الكتريكي حساس و كليدي چندين منبع مستقل تعبيه مي‌شود تا در صورت ايجاد مشكل براي هر يك از سيستمهايتوزيع برق، از منابع ديگر استفاده گردد.  اين سيستم مي‌تواند با سيستم مديريت ساختمان ترمينال فرودگاه  و سيستم اسكادا به منظور يكپارچگي بهتر و مديريت جامع هماهنگ شود.

- سيستم اسكادا
اين سيستم به منظور كنترل و چك كردن سيستمهاي خارج از ساختمان ترمينال فرودگاه بكار مي‌رود. اين سيستمها عبارتند از نورافكنهاي قوي فرودگاهي، بردهاي الكترونيكي توزيع شده در سطح فرودگاه، تجهيزات و ابزارآلات شبكه، آبهاي سطحي موجود در سطح محيط فرودگاهي، پمپ‌هاي فاضلاب، كنترل و چك نمودن تونلها، …. اين عمل توسط P.L.C ها و كاپتورهاي صنعتي انجام مي‌گيرد و ضمناً با سيستم BMS داراي يكپارچگي و ارتباط مي‌باشد.


- سيستم كنترل مقدار صوت پرواز (Flight Nois monitoring System)
اين سيستم به منظور ثبت مقدار صوت هواپيماها در منطقه محدوده فرودگاه (منطقه Approach) به كار مي‌رود. از آنجائيكه شركت‌هاي هواپيمايي  موظف به  رعايت استانداردهايي از لحاظ مقدار آلودگي صوتي هستند ، لذا  مقدار صداي توليد شده محاسبه گشته و در صورت عدم تطابق با استانداردها، مقادير جريمه آنها محاسبه مي‌گردد. لذا اين سيستم با سيستم‌هاي مالي در ارتباط مي‌باشد. همچنين اين سيستم قادر به تشخيص آلودگي‌هاي صوتي هواپيمايي از آلودگي‌هاي صوتي محيطي مي‌باشد.
در ضمن اين سيستم قادر است در صورت همزمان بودن صداهاي هواپيماهاي مختلف آنها را تفكيك نموده و تشخيص دهد. علاوه بر موارد فوق به منظور ثبت مقادير اطلاعاتي مربوط به سرعت باد، مقدار رطوبت، دما و فشار هوا نيز مي‌توان از آن استفاده نمود.

 سيستمهاي ارتباطي

-سيستم تلفن اضطراري (Emegency Telephone System or Hot Line System)
اين سيستم در نقاط حساس و كليدي فرودگاه كار گذاشته مي‌شود كه شامل مركز كنترل ترافيك هوايي و اتاقهاي امنيتي و اطفاء حريق مي‌باشد. اين سيستم در واقع يك اطمينان دو چندان را فرودگاه ايجاد مي‌نمايد و مستقل از تلفن معمولي فرودگاه و تلفن داخلي آن مي‌باشد.

- سيستم آنتن مركزي فرودگاه (Master Antenna System)
اين سيستم به منظور تهيه مكانها و فضاهايي به منظور استراحت پرسنل در فرودگاه كه در بخشهاي مختلف فعاليت مي‌كنند و تأمين آنتن اين مراكز بكار مي‌رود. در واقع هدف از اين سيستم، توزيع كابل هم محور TV براي مكانهاي مورد نياز مي‌باشد مانند: مكانهاي استراحت در محل دربهاي ورودي و خروجي، شركتهاي هواپيمايي، محلهاي استراحت پرسنل و …

- سيستم مديريت شبكه فرودگاه (Network Management System)
اين سيستم به منظور چك كردن و كنترل نمودن تجهيزات شبكه فعال در سايت فرودگاه (مانند: شبكه‌هاي Host, LAN ATM Information Network) بكار مي‌رود كه در واقع عمل مديريت تعميرات و نگهداري و كنترل و رفع ايراد ابزارها و تجهيزات شبكه را بر عهده دارد و اطمينان حاصل مي‌كند كه سيستم‌هاي مهم شبكه بدرستي كار مي‌نمايند. اين سيستم بيشتر به صورت مستقل عمل مي‌كند و ارتباط خاصي با سيستم‌هاي ديگر ندارد.

 سيستم‌هاي مالي
اين سيستم شامل توابع و زير سيستمهاي زيادي مي‌باشد همانند:
•  سيستم دفاتر سود و زيان
•  سيستم صورتحساب
•  سيستم حسابداري
•  سيستم كنترل سفارش خريد
•  سيستم كنترل بودجه
•  سيستم (Point of Sail)
•  سيستم مديريت داراي فرودگاه ( Property Management System)
ضمناً اين سيستم يكپارچگي و ارتباط با بانک اطلاعات مرکزي به منظور بدست آوردن اطلاعات به موقع و دقيق دارد. همچنين با ساير قسمتهاي تجاري فرودگاه مانند شركتهاي هواپيمايي به منظور ارائه خدمات مذكور ارتباط دارد.
نتيجه‌گيري
با توجه به آنچه ذکر شد افزايش کارايي سيستم و مديريت فرودگاه را مي توان مهمترين کاربرد اين سيستم دانست بدين ترتيب که علاوه بر جلوگيري از مرور متوالي اطلاعات تکراري و کاهش هزينه هاي اپراتوري قادر به ايجاد يکپارچگي ، در دسترس بودن به موقع و قابل اعتماد بودن اطلاعات  ,و به طبع آن افزايش ايمنی پروازها را مهيا مي سازد.
همچنين بکارگيري سيستم يکپارچه فرودگاه باعث مي شود که فن آوري اطلاعات در همه سطوح اجرايي فرودگاه ضمانت اجرايي پيدا کنند و علاوه بر يکپارچه سازي اطلاعات به هنگام واحدهاي مختلف ارتباط سريع و مطمئن بين قسمتهاي مختلف فرودگاهي و شرکاي تجاري را تضمين مي نمايد.

مراجع
مجيد سروش کارشناس جهاددانشگاهي صنعتي شريف
جلال نوری کارشناس جهاددانشگاهي صنعتي شريف
محمدرضاالياسي کارشناس هوانوردي شرکت پشتيباني و نوسازي هليکوپترهاي ايران
مير امين حسينی کارشناس ارشد مهندسی مکانيک، دانشگاه تربيت مدرس

1. Newark International Airport, Intermodal Terminal, Information Management System, Oct 2001
2. سيستم های مديريت فرودگاه، کميته فن آوری اطلاعات، وزارت راه و ترابری، 1383
3. Message Handling AFTN, FIRNAS Information management system, Systems and Electronic Development FZCO, SEDCO 2003
4. FIDS ( Flight Information Display Systems), FIRNAS Information management system, Systems and Electronic Development FZCO, SEDCO 2003
5. Centerlines interviews the recently appointed Under Secretary for Transportation Security, ACI-NA Centerline, April 2002
6. The Airspace Information Monitoring System.
WWW.AIRIT.COM
7. Airports Authority of INDIA, Information Technology Division, Jul 2004
8. PFIS ( Phone Flight Information System ), Systems and Electronic Development FZCO, SEDCO 2003
9. AAS ( Airport Announcement System ) , FIRNAS Information management system, Systems and Electronic Development FZCO, SEDCO 2003
10. ANC Terminal Construction Standards, Section 16450, Feb 2003
11. IEB ( Innovative Electronic Design ) , Model 500VIS (Visual Information System), 
WWW.iedaudio.com
12. GAPS (Gate Allocation and Positioning System ). Air Transport IT Services, Inc., July 27, 2000
13. T- Systems airport solutions, Congress and Trade Exhibition for Tourism, Business Travel and Technology, September 24, 2002
14. Construction Contractor Information Pamphlet , State of Alaska Department Of Transportation &Public Facilities, Feb 2001

١٥:٥٠ ١٣/١٠/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد