٠٧:١٠ ٢٩/٠٥/١٤٠١
گزارش
آشنايي با فعاليت ها و توانمندي هاي جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران

 همزمان با تاسيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1365جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران نیز کار خود را آغاز نمود.
این واحد تا سال 1370 بصورت شورائی اداره می‌شد و از سال 1370 با تغییراتی که در تشکیلات جهاد دانشگاهی رخ داد توسط رئیس و معاونین اداره شد که اولین رئیس آن زنده‌یاد دکتر سعیدکاظمی آشتیانی بود که زحمات و مجاهدتهای آن فقید سعید منجر به انجام فعالیتهای

معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران با مجموعه اي از متخصصان و كارشناسان مبتكر و خوش فكر زمينه‌هاي فراموش شده سلامت وبهداشت كشور را شناسايي و به راهكارهاي مناسب در جهت حل مسائل بهداشتي- درماني مي‌پردازد.

ارزنده پژوهشی، فرهنگی و آموزشی و خدمات تخصصی گردید.

معاونت پژوهشي
معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران با مجموعه‌اي از گروههاي پژوهشي و مراكز خدمات تخصصي و در جهت اعتلا علمي و ارايه خدمات علمي و درماني به بيماران تلاش مي‌كند و با مجموعه اي از متخصصان و كارشناسان مبتكر و خوش فكر زمينه‌هاي فراموش شده سلامت وبهداشت كشور را شناسايي و به راهكارهاي مناسب در جهت حل مسائل بهداشتي- درماني مي‌پردازد.

گروههاي پژوهشي

گروه پژوهشي فيزيوتراپي
اين گروه پژوهشي با 12 سال سابقه و پشت سرگذراندن موفق برنامه سه ساله اول در زمينه اختلالات و ضايعات ستون فقرات و نقش فيزيوتراپي در سلامت و بهداشت زنان در برنامه سه ساله دوم خود، پروژه هاي تحقيقاتي متعددي را در راستاي شناسايي و ارائه راهكار جهت حل مسائل موجود در زمينه هاي فوق الذكر به انجام رسانده است .اين گروه اخيراً در راستاي آموزش و ارتقاء اطلاعات افراد جامعه كارگاه‌هاي آموزشي متعددي با عنوان «اهميت مراقبتهاي فيزيكي دوران بارداري» را برگزار كرده است و در ادامه فعاليت خود « مركز آموزش مراقبت هاي فيزيكي دوران بارداري » را طراحي كرده و در جهت تاسيس اين مركز با هدف بررسي آگاهي‌هاي زنان و تعيين رفتارهاي درست ونادرست آن و اصلاح كمبودهاي اطلاعاتي و تقويت و تثبيت رفتارهاي مناسب بهداشتي زنان در دوران بارداري گام بر مي‌دارد.

گروه پژوهشي درد
درد ضمن آنكه از نشانگان شايع بسياري از بيماريهاست، به خودي خود عامل مهمي براي كاهش كيفيت زندگي و از عوامل بروز مشكلات ثانوي نظير افسردگي و كاهش كارايي است. در اين ميان درد مزمن با توجه به تداوم تأثيرات آن در طي زمان از اهميت بسيار برخوردار است. متأسفانه مطالعات موجود در زمينه به ويژه درد مزمن در كشورمان به لحاظ كمي و كيفي متناسب با نيازهاي كشور نبوده و مجموعه مطالعات موجود نيز كاملا پراكنده و نامنسجم مي‌باشد. گروه پژوهشي درد كه تحت نظر جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران از سال 76 آغاز به فعاليت نموده است، در سال 79 موفق به كسب موافقت اصولي در فرودين ماه موفق به اخذ موافقت اصولي از شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي جهاددانشگاهي گرديد. اين گروه وظيفه خود مي‌داند ضمن انجام پژوهش‌هاي متنوع در مقوله درد، توجه مراكز تحقيقاتي و محققان را در سطح كشور به اين حوزه معطوف ساخته و در نهايت به پيشرفت علوم كاربردي در ارتباط با درد كمك مي‌نمايد.
اهداف گروه :
هدف كلي اين گروه پژوهشي تلاش در جهت بهبود روش‌هاي تشخيص باليني و ارائه خدمات پزشكي به مبتلايان سندرم فيبروميالژي است.
همچنين در اين ميان مي توان شناسايي وضعيت موجود در رويكرد باليني به بيماران مبتلا به سندرم فيبروميالژي در كشور،تعيين رويكردهاي مناسب به منظور ارتقاء ارائه خدمات به بيماران مبتلا به سندرم فيبروميالژي،تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به سندرم فيبروميالژي و ارائه راهكارهاي ارتقاء يافته با جامعه پزشكي و بيماران را از ديگر اهداف اين گروه ذكر كرد.

محورها و زمينه هاي فعاليت گروه :
محور الف- تعيين وضعيت موجود سندرم فيبروميالژي در ايران
1- تعيين وضعيت پژوهش‌هاي بومي انجام شده در كشور و اطلاع رساني
2- تعيين كيفيت خدمات تشخيصي – درماني در مبتلايان به سندرم فيبروميالژي3 3- تعيين فراواني سندرم فيبروميالژي در گروه‌هاي در معرض خطر
4- تعيين كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سندرم فيروميالژي
5- تعيين عوامل مؤثر بر بيماري در مبتلايان به سندرم فيبروميالژي
محورب: بهبود خدمات تشخيصي- درماني به مبتلايان سندرم فيبروميالژي در ايران
6- شناسايي روش‌هاي مناسب تشخيص سندرم فيبروميالژي
7- شناسايي روش‌هاي مناسب درمان سندرم فيبروميالژي
8- تأثير اثر بخشي درمان‌هاي مختلف در مبتلايان سندرم فيبروميالژي
9-ارائه بسته خدمات تشخيصي- درماني مناسب به مبتلايان سندرم فيبروميالژي
عناوين طرحهاي پژوهشي شاخص انجام شده در ارتباط با گروه :
1- طرح اپيدمي درد در تهران ( دكتر رفيعي )
2- طرح استفاده از داروي گاباپنتين در درمان فيبروميالژي (دكتر بيداري)
عناوين طرح هاي دردست انجام گروه :
تعيين فراواني سندرم فيبروميالژي در دختران نوجوان سالهاي آخر دبيرستان
تعيين فراواني سندرم فيبروميالژي در خانم‌هاي مراجعه كننده به كلينيك‌هاي مراقبت‌هاي پره ناتال و پست ناتال غرب تهران
تعيين فراواني سندرم فيبروميالژي در خانم‌هاي ساكن سراي سالمندان سطح تهران

گروه پژوهشی سلامت کودک

اهداف گروه :

 انجام پژوهشهاي علمي در رابطه با كودكان حاصل از ART و ارتقاي سطح سلامت كودكان جامعه ايراني و بالا بردن آگاهي عمومي خانواده ها در رابطه با سلامت كودك از مهمترين اهداف اين گروه است.
محورها ي و زمينه هاي فعاليت گروه :
1- تعيين وضعيت سلامت كودكان حاصل از ART
2- توانمندسازي والدين استفاده كننده از روشهاي درماني ناباروري
3- ارائه روشهاي نوين خدمات پايش در كودكان حاصل از ART
عناوين طرحهاي پژوهشي شاخص انجام شده در ارتباط با گروه :
1- طرح بررسي شاخص هاي عمومي رشد در كودكان حاصل از ART در پژوهشكده رويان
2- طرح غربالگري دانش آموزان اردوهاي تابستاني بنياد سال هاي 83،84 و85

در حال حاضر درگروه پژوهشي سلامت كودك طرح هايي با عناوين بررسي وضعيت سلامت جسماني و‌تكامل شيرخواران حاصل از ART، بررسي عوامل مؤثر بر نحوة تغذيه شيرخواران حاصل از ART در شهر تهران و...در حال اجراست. 

عناوين طرح هاي دردست انجام گروه :

در حال حاضر در اين گروه طرح هايي با عناوين بررسي وضعيت سلامت جسماني و‌تكامل شيرخواران حاصل از ART، بررسي عوامل مؤثر بر نحوة تغذيه شيرخواران حاصل از ART در شهر تهران، بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان در كودكان حاصل از ART و نقش استرسها و نگرشهاي ناكارآمد در سلامت روان مادران استفاده كننده از درمانهاي ناباروري در دست اجراست.


مراكز تخصصي :
فعاليت هاي تخصصي كه حاصل كار گروه هاي پژوهشي است در محورهاي آموزش و ارائه خدمات به منظور بهره مند ساختن جامعه از دستاوردهاي پژوهشي در اين مراكز انجام مي شود.

مركز تخصصي دندانپزشكي
اين مركز با هدف ارائه خدمات تخصصي دندانپزشكي به اقشار مختلف مردم از سال 1372 افتتاح شد و با استفاده ازدندانپزشكان مجرب و كارآزموده در بخش هاي تخصصي ارتودنسي، جراحي لثه، جراحي فك وصورت و درمان ريشه دندان فعاليت مي‌كند. اين مركز خدمات معاينه دهان و دندان، آموزش و روش مسواك زدن و فلورايدتراپي را در سطح مدارس منطقه به صورت رايگان انجام مي‌دهد.

كلينيك حضرت فاطمه زهرا (س)
كلينيك آموزشي درماني حضرت فاطمه زهرا (س) با داشتن بخش‌هاي داخلي- اطفال- جراحي- آزمايشگاه- داروخانه- سونوگرافي- تزريقات- پانسمان- بخش‌هاي توانبخشي (فيزيوتراپي- گفتار درماني- شنوايي سنجي- اپتومتري) و بخش‌هاي تخصصي (دندانپزشكي، قلب وعروق، پوست، زنان و زايمان، گوش، حلق، بيني، اعصاب و روان، ارتوپدي) متخصصان و كارشناسان مجرب را به كار گرفته است.

مركز چند تخصصي دانش پي
اين مركز با بيش از 17 سال سابقه در سال 1368 به منظور تامين نياز دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در زمينه وسايل كمك آموزشي تاسيس شد. توليدات اين مركز در زمينه: 1- اسلايدهاي ساده و كامپيوتري 2- لام‌هاي ميكروسكوپي- فيلم‌هاي ويدئويي آموزشي- نرم افزارهاي علمي آموزشي- مولاژهاي آموزشي 5-مركز چند تخصصي درد

درمانگاه چند تخصصي درد
عبارت است از مجموعه اي هماهنگ از متخصصين روانپزشك، بيهوشي، روماتولوژي، جراحي‌عصاب، طب فيزيكي و توانبخشي، ارتوپدي و پزشك عمومي كه بيمار داراي درد مزمن را به صورت انفرادي يا مشترك معاينه كرده و جهت درمان وي برنامه خاصي را پيشنهاد مي‌كنند كه اين درمان مي‌تواند دارويي، فيزيكي و يا رواني باشد كه تحت نظر متخصصين مربوطه در همان مركز انجام مي‌شود.

مركز همايش‌ها
اين مركز آمادگي برنامه ريزي و اجراي جشنواره‌ها و همايش‌هاي علمي و پزشكي را دارد و تا بحال اقدام به برگزاری همایش های جشنواره آسيايي بهداشت خانواده ،  کنگره بين المللی MIST   و همایش سراسری کودک سالم کرده است .

مركز پژوهش و خدمات بهداشتي
اهداف اين مركز به سه بخش آموزش ( برگزاري سمينار و كارگاههاي آموزشي )، پژوهش ( انجام فعاليتهاي پژوهشي ) و خدمات بهداشتي تقسيم مي شود.
اين مركز در زمينه ارائه خدمات طب كار ، بهداشت حرفه اي و حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين فعاليت مي كند.
توانائيهاي تخصصي :
1- معاينات تخصصي شغلي
2- كنترل ومبارزه با حشرات وجوندگان موذي
3- طراحي سيستم هاي نظارت
4- ارزيابي و اندازه گيري آلاينده هاي محيط كار

اين مركز در نيمه دوم سال 77 و با كسب مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و با هدف ارائه خدمات بهداشت حرفه اي ، محيط و طب كارو هم چنين در خصوص سم پاشي و كنترل حشرات جوندگان موذي در سطح گسترده به سازمان ها و مراكز دولتي و شركتهاي خصوصي تاسيس شده است .
در حال حاضر اين مركز در زمينه بررسي ، اندازه گيري ، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي محيط كار در چارچوب استانداردهاي بين المللي،بررسي و طراحي سيستم هاي تهويه در صنايع،ارزيابي ريسك خطر و طبقه بندي فرايند هاي حساس ( FMEA-PHA-HAZOP)،تهيه شاخص هاي مخاطرات،كنترل مخاطرات شيميايي ، فيزيكي و بيولوژيكي،نمونه برداري و آناليز آب و فاضلاب،ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جوندگان موذي،ارائه خدمات آموزشي به كليه رده هاي پرسنلي ( مديران ، كارشناسان ، كارگران و ... ) وتدوين و تبديل فعاليت هاي اجرايي به فعاليت هاي پژوهشي به فعاليت مي پردازد.

مركز مطالعات رشد و سلامت كودك  به عنوان يكي از مراكز تحت پوشش جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران ، با هدف ارتقاي وضعيت سلامت كودكان و نوجوانان (18-0 سال) در كشور ايران ، تشكيل شده است و براي نيل به اين هدف در سه محور عمده فعاليتهاي خود را سازماندهي مي كند.

همچنين طراحي معاينات شغلي براساس نوع عوامل زيان آور محيط كار توسط متخصص طب كار،تشكيل پرونده پزشكي وانجام كليه معاينات و آزمايشات بدواستخدام ، ادواري ، بازگشت به كار ، پيش از بازنشستگي شامل آزمايشات تشخيص طبي ، اسپيرومتري ، اوديومتري ، اپتومتري ، راديوگرافي ، نوار قلب و ... برحسب نياز و تشخيص پزشك،ارائه مشاوره تخصصي در زمينه طب كار و كنترل و پيشگيري از بيماريهاي شغلي وانجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه بيماريهاي شغلي از جمله توانمندي هاي مركز فوق است.
لازم به ذكر است،تنظيم شيفت كاري طبق اصول علمي،بررسي ، مطالعه و كنترل استرس شغلي،ارزيابي محيط كار باروش هاي ارگونومي وطراحي محل كار ارگونوميك،انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه ارگونومي و پيشگيري از بيماريهاي اسكلتي – عضلاني
،ارائه مشاوره ارگونوميكي در زمينه طراحي محصولات توليدي Production design وانجام كليه خدمات اپيد ميولوژيك و آماري ديگر محورهايي فعاليتي اين مركز مي باشد.

مركز مطالعات رشد و سلامت كودك 

مركز مطالعات رشد و سلامت كودك  به عنوان يكي از مراكز تحت پوشش جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران ، با هدف ارتقاي وضعيت سلامت كودكان و نوجوانان (18-0 سال) در كشور ايران ، تشكيل شده است و براي نيل به اين هدف در سه محور عمده زير فعاليتهاي خود را سازماندهي مي كند.
فعاليت در سه محور  انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي مبتني بر نيازهاي جامعهء هدف و جهت پاسخگويي به پرسشهاي مطرح در زمينهء سلامت كودكان ايران، ارائه خدمات آموزش بهداشت و اطلاع رساني در زمينهء سلامت كودك، با انتشار كتب، نشريه و مقالات و اجراي كارگاههاي آموزش بهداشت (سلامت) و انجام مشاوره، در سطوح مختلف و   ارائه خدمات تخصصي در زمينهء پايش و ارزيابي رشد و تكامل جامعه هدف، كه علاوه بر ارتقاي كمي و كيفي سلامت در مراجعين، موجب دسترسي و جمع آوري اطلاعات لازم و آماده سازي بستر مناسب براي اجراي اقدامات مداخله اي در اين مسير خواهد بود،از مهمترين وظايف اين مركز است.


پژوهش:

 اين محور كاري با تشكيل گروه پژوهشي رشد و سلامت كودك بنياد نهاد شده است و گروهي از متخصصين و علاقه مندان اين مقوله فعاليتي را در اين زمينه آغاز نموده اند.
 اين گروه با مطالعه بر روي نيازهاي جامعه هدف و اولويت بندي آنها در جهت پاسخگويي به سؤالات موجود و برآورده كردن نيازهاي مشهود، طرحهاي پژوهشي (بنيادي، كاربردي و اجرايي) را طراحي خواهند نمود، كه با اجراي اين طرحها علاوه بر ارائه مستندات علمي به جامعه متخصص دست اندركار، قدمي در ارتقاي سلامت جامعه هدف نيز برداشته خواهد شد. بديهي است كه بخشي از سؤالات در جريان ارائه خدمات تخصصي پايش و ارزيابي رشد و تكامل جامعه هدف استخراج و برخي اقدامات مداخله اي نيز در همين گروهها اعمال خواهد شد و نتايج حاصله نيز در محور آموزش و اطلاع رساني دستمايه تهيه  متون و برنامه هاي موردنظر قرار خواهد گرفت. البته لازم به ذكر است كه دامنه فعاليت هاي پژوهشي به جامعهء در دسترس ارائه خدمات تخصصي محدود نشده و بسياري از فعاليت ها مبتني بر جامعه خواهند بود.


آموزش :

محور دوم فعاليت ها موضوع آموزش و اطلاع رساني خواهد بود.  بدين منظور با بهره گيري از متون و متدولوژي هاي موجود آموزش بهداشت ، مطالب آموزشي به صورت كتاب، مقاله و دوره هاي آموزشي طراحي و ارائه خواهد شد. همچنين جهت طراحي برنامه ها و محاسبه اثربخشي آنها در صورت نياز پروژه هاي تحقيقاتي لازم اجرا خواهند شد


خدمات تخصصي:

فعاليت هاي مربوط به خدمات تخصصي پايش و ارزيابي رشد و تكامل كودكان و نوجوانان (0 تا 18 سال) ابتدا براي كودكان و خانواده هاي داوطلب انجام خواهد شد. اين فعاليت ها شامل خدمات ارائه شده در محل مركز رشد و سلامت كودك و همچنين فعاليت هايي است كه براي سازمانهاي ديگر (مهدكودك ها ، مدارس و ….) ارائه خواهد شد. بديهي است برخي از خدمات و ابزارهاي غربالگري و تشخيصي رشد و تكامل مورد استفاده در مركز در خدمت مشاورهء  ساير متخصصين (با درخواست و ارجاع آنها) قرار خواهد گرفت.
براي اجراي فعاليت هاي خدمات تخصصي با توجه به پيش بيني هاي لازم و مجوزهاي اخذ شده طبقه بندي زير ارائه مي شود:
1- خدمات تخصصي مربوط به مشاورهء اجتماعي و روانشناختي كودك و خانواده
2-خدمات “ مراقبت كودك سالم “ در راستاي برنامهء كلي مراقبت طبق دستورالعمل وزارت متبوع .
3-خدمات تخصصي به گروههاي خاص مخاطبين نظير كودكان حاصل از درمانهاي ناباروري، موارد ارجاعي ويژه
4-ارائه خدمات تخصصي (آموزش ، مشاوره، غربالگري و درمان) به ساير سازمانها نظير مهدكودك، مدارس و ….


معاونت آموزشی

جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران با ايجاد مركز آموزش‌هاي تخصصي كوتاه مدت از سال 1370 گامي كوچك براي آموزش دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي برداشت كه با استقبال عمومي مواجه شد و علاوه بر دانشجويان و اعضاء هيئت علمي، ديگر اقشار نيازمند به آموزش زبانهاي خارجي و علوم كامپيوتر و ... كه عمدتاً از بين دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بوده‌اند به اين كلاس‌ها راه يافتند. اعتماد و اطمينان مراجعين به نهاد جهاد دانشگاهي استمرار و برنامه‌ريزي و اجراي منظم دوره‌هاي آموزشي و همكاري اساتيد مجرب و شاغل به تدريس در دانشگاه‌ها موجب آن شد كه در سال‌هاي اول فعاليت اين مركز از نظر تعداد دانشجويان با رشد بيش از 100% روبرو شده و اين واقعيت را آشكار نمايد كه جامعه كنوني ما نيازمند ارائه برنامه‌هاي آموزشي در سطوح عالي مي‌باشد.
اين مركز با برخورداري از اساتيد برجسته و مجرب آموزشي در حوزه زبان انگليسي به عنوان يكي از مراكز آموزشي شناخته شده و معتبر از طرف سفارت بريتانيا و نيز در حوزه علوم كامپيوتر با داشتن مجوز رسمي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به عنوان مجري برگزاري دوره‌هاي ICDL «آموزش كاركنان دولت» و با تجربه‌اي 15 ساله‌ در امر آموزش است.
دروس آموزشي در حوزه زبان انگليسي شامل:
-مكالمه زبان انگليسي (ويژه بزرگسالان)
-IELTS
-TOEFL
-فن ترجمه،مکاتبات بازرگانی
-تربيت مربي (TTC)
-مكالمه فرانسه
و در حوزه‌ كامپيوتر شامل:
-(آموزش ويژه كاركنان دولت) ICDL و...
-آشنايي با اصول حسابداري
-مديريت پروژه‌هاي IT
-نصب و راه‌اندازي شبكه
-سخت افزار
-Linux و...
اين نهاد تاكنون با سازمان‌هاي مختلفي همكاري آموزشي داشته كه از جمله آنها مي‌توان از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بيمه مركزي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شركت برق استان تهران و ... نام برد.

معاونت فرهنگي

جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران با تأسيس دفاتر فرهنگي خود در عمده دانشكده ها جهت همراهي با دانشجويان در اجراي برنامه هاي فرهنگي همواره پذيرا و پشتيبان علاقه مندان به فعاليت‌هاي فرهنگي بوده است كه برخي از اهم فعاليتها تاكنون عبارتند از:
1)برگزاري مسابقات كتاب و كتابخواني و آئين هاي ويژه هفته كتاب
2) برگزاري اردوهاي سياحتي ـ زيارتي جهت افزايش روحيه نشاط در دانشجويان
3) برگزاري مسابقات ادبي و هنري با موضوعات گوناگون مانند عكاسي، خاطره نويسي،طنز و كاريكاتور و…
4)اجراي برنامه هاي فرهنگي مستمر در قالب طرح‌هايي همچون:
الف ـ طرح «زن ، شعرآفرينش» درراستاي تعميق ارزشها و باورها، تصحيح نگرشها و ارتقاء فرهنگ، ترسيم الگويي مثبت از چهره زن مسلمان ايراني متعهد و آگاه، تبيين نحوه مشاركت

گروه پژوهشي درد كه تحت نظر جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران از سال 76 آغاز به فعاليت نموده است، ضمن انجام پژوهش‌هاي متنوع در مقوله درد، توجه مراكز تحقيقاتي و محققان را در سطح كشور به اين حوزه معطوف ساخته و در نهايت به پيشرفت علوم كاربردي در ارتباط با درد كمك مي‌نمايد.

زنان در عرصه هاي حيات اجتماعي و بسط آگاهي زنان و خانواده از مسايل حقوقي و فرهنگي در قالب ميزگرد و نقد فيلم و … ارائه مي شود.
ب ـ طرح رويش سبز: در اين طرح سعي بر ارتقاي توانايي هاي دانشجويان و يادگيري مهارتهاي زندگي براي افزايش خودكارآمدي(Self efficacy) دانشجويان و ارتقاي توانايي رويارويي با مسايل زندگي مي باشد موضوعاتي مانند توانايي حل مسئله،تصميم گيري، مديريت زمان، تفكرنقادانه، ‌اعتماد به نفس، مهارتهاي ارتباطي ، راههاي شاد زيستن، راههاي مقابله با افسردگي، ازدواج موفق و…
5) جلسات پخش و نقد آثار سينمايي
6) برگزاري كلاسهاي هنري مانند خوشنويسي، نقاشي، عكاسي، معرق كاري و…
7) برپايي مسابقات سراسري قرآن كريم ( قرائت، ‌حفظ، مفاهيم و ...)
8) فعاليت دو كتابخانه فرهنگي در دانشكده هاي پيراپزشكي و بهداشت
همچنين چند مركز وابسته به معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران فعاليت دارند كه عبارتند از:
الف: ايسنا ( خبرگزاري دانشجويان ايران)
www.isnamed.ir
ب ـ ايسپا(مركز افكارسنجي دانشجويان ايران)
 اين مركز از ارديبهشت 1380 باتوجه به ضرورت بررسي افكار و ديدگاه هاي افراد در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي،سياسي و فرهنگي فعاليتهاي پژوهشي وافكارسنجي خود را به طور رسمي آغاز كرده است.
مركزافكارسنجي دانشجويان ايران(ISPA)به منظور نهادينه كردن فرهنگ استفاده ازنتايج نظرسنجي در تصميم گيري هاي كلان كشور و باهدف شناخت مسائل و اولويت هاي جامعه به انجام طرحهاي نظرسنجي مي پردازد.
دفتر ISPA درعلوم پزشكي ايران نيز از سال 81 فعاليت خود را آغاز نموده وتاكنون طرح‌هاي متعددي را با همكاري پرسشگران دانشجو به انجام رسانده است.
اين مركز اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي فرهنگي را نيز به عهده دارد. دو طرح « بررسي انگيزه هاي انتخاب نوع پوشش و آرايش در دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي تهران » و « بررسي شبهات ديني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران» دو نمونه از طرح‌هاي مطالعاتي انجام يافته اين مركز هستند كه به ترتيب در سال‌هاي 84 و 85 به اتمام رسيده‌اند.
ج) كانون قرآن:
 كانون قرآن جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران با سابقه‌اي طولاني در زمينه فعاليت‌هاي قرآني طرح هاي متعددي را به اجرا رسانده است. دوره هاي آموزشي قرآن كريم در سطوح مختلف، برگزاري مراحل مقدماتي مسابقات سراسري قرآن دانشجويان، دوره هاي آموزشي فرهنگ قرآن كريم، محافل انس با قرآن با حضور قاريان ممتاز كشور و گروه هاي تواشيح و ... . در حال حاضر كانون قرآن جهاد دانشگاهي براي اولين بار دوره هاي آموزشي تربيت مربي قرآني را با همكاري سازمان تبليغات اسلامي در دست اجرا دارد. دانشجويان شركت كننده در اين دوره از طريق آزمون هاي ورودي انتخاب شده‌اند و مشغول گذراندن 157 ساعت محتواي آموزشي اين دوره هستند.
د) انجمن ادبي جهاددانشگاهي به منظور حفظ هويت ايراني ـ اسلامي، ارتقاء توانايي درك و نقد افكار، ارزش ها و مفاهيم. ايجاد زمينه مناسب براي تجلي استعدادها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي ادبي دانشجويان تاكنون با برگزاري جلسات نقدآثاربزرگان و برد ادبي با نام«آواز ققنوس» فعاليت مي كند.

دفاتر:
1) دفتر اصلي معاونت فرهنگي واقع در ستاد مركزي جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران: ميدان ونك ـ نبش خيابان گاندي جنوبي ـ ساختمان دانشگاه علوم پزشكي ايران طبقه چهارم تلفن 88789584
2) دفتر جهاددانشگاهي دانشكده پيراپزشكي واقع دردانشكده پيراپزشكي
تلفن: 88054357
3) دفتر جهاددانشگاهي دانشكده پرستاري و مامايي واقع در دانشكده پرستاري ومامايي تلفن: 88773073-88773074
4) دفتر جهاددانشگاهي دانشكده بهداشت واقع درميدان آرژانتين خيابان الوند تلفن: 88779571
5) دفتر جهاددانشگاهي دانشكده علوم توانبخشي واقع در بلوار ميرداماد،‌ ميدان مادر، ‌خيابان شاه نظري ،‌دانشكده علوم توانبخشي تلفن:‌ 22227159 داخلي 8

گفتنی است ،علاقه مندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به دفتر جهاددانشگاهي واحد علوم پزشکی ایران  در میدان ونک ، خیایان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی ، پلاک 94 و  پایگاه اینترنتی http://www.irmed.org مراجعه و يا با شماره تلفن 88795885 تماس حاصل نمایند.
 

 

 

١٤:٣٠ ١٥/١٢/١٣٨٥
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد