٠٦:٠٦ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب
آمار و احتمال (كاربرد در كشاورزي)

آمار و احتمال (كاربرد در كشاورزي)

 مولفان:دكتر عبدالمجيد رضايي – دكتر سيد علي محمد ميرمحمدي ميبدي

نوبت چاپ:1389 - چهارم

قيمت:84000 ريال

ناشر:انتشارات جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

١٧:٠٥ ١٣/٠٤/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد