٢٠:٤٤ ١٠/٠٤/١٤٠١
اشتغال
توسط دفتر همياري اشتغال جهاد دانشگاهي کردستان برگزار شد: کارگاه هاي آموزشي فرش بافي در استان کردستان

مسئول دفتر همياري اشتغال جهاد دانشگاهي کردستان گفت: با همت اين دفتر کارگاه هاي آموزشي فرش بافي ويژه مددجويان کميته امداد اين استان برگزار شد.

 مهندس سيروان صيدي در گفتگو با خبرنگار جهاد دانشگاهي کردستان با اشاره به انعقاد قرارداد آموزشي بين دفتر همياري اشتغال جهاد دانشگاهي کردستان و کميته امداد اين استان، اظهار داشت: طي قرارداد منعقده ي آموزشي في ما بين اين دو ارگان برگزاري اين نوع کارگاه هاي آموزشي ويژه مددجويان کميته امداد بر عهده دفتر همياري اشتغال جهاد دانشگاهي کردستان است. وي افزود: ارتباط ميان بخشهاي آموزش و ترويج بخش صنعت فرش بافي نيازمند افزايش است زيرا ميزان ارتباط کنوني جوابگو نمي باشد. مهندس صيدي به اهداف برگزاري اين دوره آموزشي توسط جهاد دانشگاهي کردستان اشاره و بيان کرد: ارتقاء سطح علمي مددجويان کميته امداد و جوانان در زمينه هنر و صنعت سنتي فرش بافي با هدف اشتغال و افزايش كمي و كيفي توليدات آن از مهمترين اهداف برگزاري اين دوره است. وي خاطر نشان ساخت: افزايش آگاهي کارگران مشغول به کار در کارگاه هاي فرش بافي، افزايش توان توليد اقتصادي بافندگان و ايجاد اشتغال با توجه به افزايش جمعيت جوياي کار از جملهاهداف برگزاري اين دوره مي باشد. سرپرست آموزشي جهاد دانشگاهي واحد کردستان يادآور شد: فراگيراني که اين دوره هاي آموزشي را با موفقيت به اتمام برسانند از جهاد دانشگاهي کردستان مدرک معتبر دريافت خواهند کرد.

٠٧:١٢ ٠٣/١٠/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد