٠٦:٢٠ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری
شماره بيست و يكم فصلنامه "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" منتشر شد

شماره بيست و يكم فصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين«بررسي كتاب‌هاي درسي سال تحصيلي 88-1387 دوره ابتدايي از نظر ميزان هماهنگي در جدايي يا اتصال پايه واژه‌هاي فعلي و غيرفعلي در كلمات مركب» ، «مقايسه كارنامه اردشير بابكان و افسانه‌هاي كتاب منتسب به بارسوما براساس گزارش موسي خورني»،«خيال و جايگاه آن در چهره نگاري نقاشي ايراني» ، «نقش و درفش: جستاري در روابط زيرساختي پهلوان، رنگ و نگاره در داستان رستم و سهراب» و «رنج تنهايي در مثنوي معنوي» منتشر شده است.
براساس اين گزارش، «جستاري در چگونگي كاركرد نمادهاي جانوران در اشعار صائب تبريزي و بيدل دهلوي»، «ظرفيت طنز و نقد اجتماعي – اخلاقي در آثار فارسي شيخ بهايي» ، «تاثير وقايع تاريخي در سه اثر داستاني جدال آل احمد» ، «بررسي انتقادي شعر حجم بر مبناي روايت شناسي اشعار يدا... رؤيايي» و «بررسي تطبيقي داستان‌هاي بن بست و سمفوني مردگان با تاكيد بر مسئله اضطراب مرگ (برادركشي)» از ديگر مقالات اين شماره از فصلنامه است. ح/الف١٥:١٠ ١٤/٠١/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد