٠٦:٣٦ ١٤/٠٧/١٤٠١
معرفي کتاب
کتاب «رسانه و هویت ایرانی» منتشر شد

کتاب «رسانه و هویت ایرانی» به اهتمام دکتر منصور ساعی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در اردیبهشت ماه 1391 منتشر شد.

در مقدمه این کتاب آمده است: رسانه ‌ها در دوران کنونی به  فراگیرترین نهاد اجتماعی تولید و انتشار اطلاعات و دانش ها تبدیل شده اند. رسانه ها امروزه میانجی بین واقعیت عینی اجتماعی و تجربه فردی مخاطبان  هستند. به تعبیر مک کوئیل(1382) رسانه ها را باید سازنده محیط نمادینی دانست که تأثیر عمده آنها، شکل گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف است.  رسانه ها نه تنها، آگاهی بخشی می کنند، مردم را سرگرم می کنند و جهان لذت بخشی برای آنها می آفرینند، بلکه نقش اساسی در چگونگی فهم یا مفهوم سازی آنها از واقعیت دارند. به نظر می رسد که اکنون تحت تاثیر رسانه ها، ذهنیت، فرهنگ و اجتماع رسانه ای شده است و تصاویر و اطلاعات و پیام های رسانه ای، به کانون و مرجع هویت یابی افراد اجتماع به ویژه جوانان تبدیل شده اند. به عبارتی ارتباطات و رسانه ها بخشی از ابزارهای جامعه پذیری یک جامعه هستند،که کارکرد اصلی آنها انتقال مفاهیم، معانی، میراث وسنن و ارزشهای فرهنگی است. به عبارتی، رسانه ها نگرش ها و ارزش هایی را که از قبل در فرهنگ وجود دارد، پرورش می دهند و این ارزش ها را در بین اعضای یک فرهنگ حفظ و تکثیر می کنند. محتوای رسانه ای به پیش فرض ها و نقطه نظراتی دلالت دارد که بر حسب بافت ها و روابط اجتماعی که در آن تولید می شود، قابل فهم است. البته، محتوای آن بافت ها و روابط را از نو سازماندهی و باز تولید می کند و حافظ ساختارها و شیوه های تولید خود می باشد.(مهدی زاده،1387: 51) در واقع می توان گفت در دوران کنونی، یکی از کارکردهای مهم رسانه ها این است که به منبع هویت بخشی و پاسخ به کسیتی و چیستی نسل کودکان، نوجوانان و جوانان تبدیل شده اند.

کتاب «رسانه و هویت ایرانی» در230 صفحه حاوی هفت مقاله نظری و تجربی در حوزه رسانه ها، هنر، جهانی شدن و هویت است.

مقاله اول در این کتاب به قلمِ بهزاد نادرنژاد، با رویکردی نظری به تبیین اثرگذاری رسانه های ارتباط جمعی نوین بر کنش های هویت جمعی ایرانی پرداخته است. مقاله دوم با عنوان«بررسی تاثیر رسانه بومی برهویت جوانان؛مطالعه موردی استان مازندران در سال 87-86»  توسط علی جان حسنی نوشته نگاشته شده است.

مقاله سوم این مجموعه  به قلم مسعود الماسی وهمکاران، رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت با هویت دینی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام را مورد بررسی قرار داده است.

مجتبی عطارزاده، در مقاله چهارم این مجموعه با عنوان «قابلیت هنر قدسی در هویت بخشی به جوان ایرانی» هویت ایرانی را در هنر اسلامی ایرانی جستجو کرده است.  در مقاله پنجم، یعقوب موسوی و صلاح الدین قادری به بررسی نمادها و هویت شهری و اثر آن بر هویت جوانان پرداخته اند.

علیرضا قبادی و محمدرضا تقی زاده نیز در مقاله خود به تبیین «نقش مناسک و مراسم دینی در تقویت هویت دینی و ملی» با استفاده از نظریه های کارکردگرایی ساختاری دورکیم، پارسونز و گیدنز پرداخته اند.

موضوع مقاله پایانی این مجموعه،  بررسی تاثیر نظام بین المللی- پسادوقطبی بر هویت ملی است که از سوی منصور ساعی و صباح مفیدی به نگارش درآمده است. نویسندگان در این مقاله با اشاره به تحولات سیاسی  پس از فروپاشی نظام  وستفالیای(حاکمیت مطلق دولت ها) و نظام دوقطبی(دوبرقدرت جهانی شوروی و امریکا)، به تاثیرگذاری این تحولات بر هویت های گوناگون و ازجمله هویت ملی پرداخته اند.
٠٨:٥٥ ٠٧/٠٣/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد