٠٧:١٢ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری
شماره جديد فصلنامه "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" منتشر شد
شماره بيست و دوم فصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين«بررسي عنصر داستاني دسيسه در داستان سياوش » ، « پژوهشي در چگونگي تأويلات قرآني شمس تبريزي» ، « بررسي و تحليل زباني، ادبي و محتوايي نعمت نبي اكرم در خمسه نظامي» ، « ابعاد اجتماعي و پيوندهاي مردمي در تصوف اسلامي (با نگاهي به نسبت هاي تصوف و آيين هاي جوانمردي، ملامتيه و قلندريه)» و « بررسي "نامه پولوس رسول به كاتبان" (مرامنامه اي از جلال آل احمد)» منتشر شده است.
براساس اين گزارش، «معنا، زبان و تصوير در شعر «آخر شاهنامه» از مهدي اخون ثالث (م.اميد)» ، «بررسي  وتحليل آرايه نماد در سروده هاي قيصر امين پور » ، «صور خيال در شعر فريد «قادر طهماسبي» » و «ساختارهاي دوقطبي در نوشتار محمود دولت آبادي؛ از ذهنيت تقابلي تا انديشه تحليلي» از ديگر مقالات اين شماره از فصلنامه است.

١١:٢٥ ١٨/٠٦/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد