٠٨:٤٧ ١٤/٠٧/١٤٠١
پژوهشي
شماره جديد فصلنامه«پايش»منتشر شد
شماره چهل و پنجم نشريه علمي-پژوهشي پايش از سوي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي به صورت الكترونيكي شد.
     به گزارش روابط عمومي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي نشريه علمي-پژوهشي پايش از شماره اول سال يازدهم (بهمن و اسفند) به دو ماهنامه تغيير يافت.
عناوين برخي از مهم ترين مقالات منتشر شده در شماره اخير عبارتند از: «اهميت سلامت از ديدگاه مردم»،«نگرش كاركنان ستادي و افراد صاحب نظر در مورد نحوه اجراي نظام كشوري مراقبت مرگ مادري در ايران»،«رابطه تعهد سازماني كاركنان شاغل در يك شبكه بهداشتي درماني، برآوردي از نياز به متخصصان قلب و عروق در ايران در سال 1400 بر اساس روش الگو برداري».
لازم به ذكر است نشريه پايش داراي رتبه علمي-پژوهشي از كميسيون نظارت بر نشريات علوم پزشكي كشور است.

١١:٠٧ ٠٣/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد