٠٦:٠٨ ٢٩/٠٥/١٤٠١
پژوهشي
انتصاب مدير مركز خدمات تخصصي درمان ناباروري قفقاز
با موافقت معاون پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي و با حكم رئيس جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل، مدير مركز خدمات تخصصي درمان ناباروري اين واحد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي واحد استان اردبيل، دكتر رامز نصيري صالح بمدت دو سال به عنوان"مدير مركز خدمات تخصصي درمان ناباروري" منصوب شده است.
١٢:٢٩ ١٥/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد