٠٦:٥٧ ١٠/٠٣/١٤٠٢
آموزشي
انتخاب مرکز آمزش جهاددانشگاهی واحد استان ایلام به عنوان مرکز آموزشی نمونه استان در سال 1391
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ایلام ،از سوی اداره کل استاندارد ایلام مرکز آموزش جهاددانشگاهی ایلام به عنوان مرکز آموزشی نمونه استاندارد استان ایلام در سال 1391 معرفی گردید.
١٣:٥٦ ٢٤/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد