١٨:٠٦ ٠٩/٠٤/١٤٠١
پژوهشي
برگزاري كارگاه «مرور نظام مند ادبيات پژوهشي»
به همت معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي كارگاه «مرور نظام مند ادبيات پژوهشي» توسط پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي برگزار مي‌شود.
     به گزارش روابط عمومي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي، دكترعلي منتظري مدرس اين كارگاه اظهار داشت: هدف از برگزاري اين كارگاه ارتقاي مهارت پژوهشران مراكز علمي و تحقيقاتي در فراهم سازي شواهد علمي از مطالعات و تحقيقات مجود است.وي گفت در اين كارگاه تلاش خواهد شد عناوين زيرمورد بحث و بررسي قرار گيرد:
1-تعريف و واژه شناسي
2-چرايي نياز به مرور نظام مند
3-مراحل كلي انجام يك مرور نظام مند شامل:
- تعريف پرسش و تعيين چارچوب هاي مفهومي ويژگي هاي ادبيات مورد نظر
- جستجوي منابع
- مطالعات منابع
- بررسي تورش هاي احتمالي در منابع انتخابي
- انجام تجزيه و تحليل
- بررسي كيفيت مطالعات انتخاب شده
- ارائه نتايج تهيه جداول خلاصه يافته ها
- تفسير يافته ها و نتيجه گيري
- آشنايي با پاره اي از مجامع علمي و دستورالعمل هاي چگونگي ارائه ي گزارش مرور نظام مند ادبيات پژوهشي
     اين كارگاه  10 آبان ماه با حضور 30 تن از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي پزشكي سرار كشور برگزار مي شود.
٠٩:٣٩ ٠٣/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد