١٧:٢٧ ٠٩/٠٤/١٤٠١
کل خبرها
انتصاب در جهاد دانشگاهي

در حكمي از سوي دكتر محمدحسين يادگاري رييس جهاد دانشگاهي نايب رييس و اعضاي هيأت مديره مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، براساس اين حكم مهندس عليزضا زجاجي، دكتر هوشنگ زعيم كهن، دكتر محمدحسين ايماني خوشخو و محمد آقاسي به عنوان اعضاي هيأت مديره مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) منصوب شدند

١٠:٣٢ ٢٢/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد