٠٦:٠٧ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری(تعداد: ١٠٨)
../files/journal/shahr5.jpg
فصلنامه مطالعات شهر ايراني - اسلامي منتشر شد


پنجمين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات شهر ايراني - اسلامي از سوي پژوهشكده فرهنگ هنر جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٣:٥٦ ٢٠/٠٦/١٣٩١

../files/journal/qoran5.jpg


دو فصلنامه پژوهشهاي ميان رشته‌اي قرآن كريم منتشر شددوفصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم از سوي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان كشور منتشر شد.
٠٩:٥٣ ٢٠/٠٦/١٣٩١

../files/journal/زبان-فارسي22.jpg
شماره جديد فصلنامه "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" منتشر شد

شماره بيست و دوم فصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١١:٢٥ ١٨/٠٦/١٣٩١

../files/journal/didari100.jpg
فصلنامه پژوهشنامه هنرهاي ديداري منتشر شد

دومين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشنامه هنرهاي ديداري از سوي پژوهشكده فرهنگ هنر جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٢:٠٤ ٢٤/٠٤/١٣٩١

../files/journal/siasat9.jpg
شماره نهم دو فصلنامه "پژوهش سياست نظري " منتشر شد
شماره نهم دوفصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش سياست نظري" از سوي پژوهشكده علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٤:٤٨ ١٨/٠٤/١٣٩١

../files/journal/javanan5.jpg
شماره پنجم دوفصلنامه "پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه"منتشر شد
شماره پنجم دوفصلنامه تخصصي" پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٤:٤٨ ١٨/٠٤/١٣٩١

../files/journal/cumpiuter100.jpg
شماره جديد نشريه "مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران" منتشر شد


شماره دوم از سال نهم نشريه "مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران" از سوي پژوهشكده برق جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٠:٣١ ٠٦/٠٣/١٣٩١

../files/journal/varzesh6.jpg
ششمين شماره فصلنامه علوم زيستي و مديريتي در ورزش منتشر شد
ششمين شماره فصلنامه علوم زيستي و مديريتي در ورزش به زبان فارسي از سوي جهاد دانشگاهي منتشر شد.
١١:٥٢ ١٨/٠٢/١٣٩١

../files/journal/zamin17.jpg
شماره جديد فصلنامه "زمين شناسي ايران " منتشر شد
شماره هفدهم فصلنامه علمي - پژوهشي " زمين شناسي ايران" از سوي پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٠:٠٦ ١٩/٠١/١٣٩١

../files/journal/farsi100.jpg
شماره بيست و يكم فصلنامه "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" منتشر شد
شماره بيست و يكم فصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٥:١٠ ١٤/٠١/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد