٢١:٤٧ ١٣/١١/١٤٠١
معرفي نشريات ادواری(تعداد: ١٠٨)
../files/journal/siasi100.jpg
شماره جديد دو فصلنامه "پژوهش سياست نظري " منتشر شد
شماره هشتم دوفصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش سياست نظري" از سوي پژوهشكده علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٥:١٠ ١٤/٠١/١٣٩١

../files/journal/berest09.jpg
شماره جديد فصلنامه "بيماري‌هاي پستان ايران " منتشر شد
شماره هشتم و نهم فصلنامه علمي - پژوهشي " بيماري هاي پستان ايران" از سوي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران منتشر شد.
١٠:٠٦ ٢١/١٢/١٣٩٠

../files/journal/zamin1001290.jpg
پانزدهمين شماره فصلنامه "زمين شناسي ايران " منتشر شد
شماره پانزدهم فصلنامه علمي - پژوهشي " زمين شناسي ايران" از سوي پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٠:٠٦ ٢١/١٢/١٣٩٠

../files/journal/28-roshd.jpg
بيست و هشتمين شماره فصلنامه علمي ـ ترويجي "رشد فناوري"
بيست و هشتمين شماره فصلنامه علمي ـ ترويجي "رشد فناوري" توسط مرکز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي منتشر شد.
١٢:٥٠ ٠٣/١١/١٣٩٠

../files/journal/darooyi90.jpg
شماره جديد فصلنامه علمي – پژوهشي گياهان دارويي منتشر شد
شماره جديد فصلنامه گياهان داروئي از سوي پژوهشكده گياهان داروئي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٠:٤٠ ٢٠/١٠/١٣٩٠

../files/journal/qorani90.jpg
چهارمين شماره نشريه پژوهشهاي ميان رشته‌اي قرآن كريم منتشر شد


چهارمين شماره از دوفصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم از سوي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان كشور منتشر شد.
١٠:٤٠ ٢٠/١٠/١٣٩٠

../files/journal/memaridey.jpg
چهارمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شهر ايراني اسلامي


چهارمين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات شهرايراني اسلامي از سوي پژوهشكده فرهنگ هنر جهاددانشگاهي منتشر شد.
٠٩:٢٠ ١١/١٠/١٣٩٠

../files/journal/roshd-26.jpg
بيست و ششمين شماره فصلنامه علمي ـ ترويجي "رشد فناوري" منتشر شد
بيست و ششمين شماره فصلنامه علمي ـ ترويجي "رشد فناوري" توسط مرکز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي منتشر شد.
٠٩:٢٤ ١٥/٠٨/١٣٩٠

../files/journal/syasat-nazari100.jpg
هفتمين شماره دو فصلنامه "پژوهش سياست نظري " منتشر شد
شماره هفتم دوفصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٨:٢٥ ١٨/٠٧/١٣٩٠

../files/journal/pajohesh-farsi.jpg
بيستمين شماره فصلنامه "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" منتشر شد
شماره بيستم فصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٦:٢٥ ١٨/٠٧/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد