٠١:٥٧ ١٢/٠٩/١٤٠١
معرفي نشريات ادواری(تعداد: ١٠٨)
../files/journal/pajohesh-&-farhang-100.jpg
چهارمين شماره دوفصلنامه "پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه"" منتشر شد
شماره چهارم دوفصلنامه تخصصي" پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
٠٩:٢٥ ١٨/٠٧/١٣٩٠

../files/journal/giahan38.jpg
سي و هشتمين فصلنامه گياهان دارويي منتشر شد
شماره جديد فصلنامه گياهان داروئي از سوي پژوهشكده گياهان داروئي جهاددانشگاهي منتشر شد.در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين...
١٦:٣٨ ٢٨/٠٦/١٣٩٠

../files/journal/shahr3.jpg
شماره جديد فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسلامي منتشر شد
سومين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات شهرايراني اسلامي از سوي پژوهشكده فرهنگ هنر جهاددانشگاهي منتشر شد.در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين...
١٦:٣٨ ٢٨/٠٦/١٣٩٠

../files/journal/tose-techno.jpg
پانزدهمين شماره فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي منتشر شد
پانزدهمين شماره فصلنامه علمي – ترويجي صنعتي از سوي پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاددانشگاهي منتشر شد.در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين...
١٢:١١ ٢٨/٠٦/١٣٩٠

../files/journal/shimi-sarboloki.jpg
پنجاه و ششمين شماره فصلنامه شيمي و مهندسي شيمي ايران منتشر شد
پنجاه و ششمين شماره فصلنامه شيمي و مهندسي شيمي ايران ويژه ياد بود استاد مرحوم پروفسور محمد نبي سربلوكي منتشر شد.
٠٩:٢٤ ٢٠/٠٦/١٣٩٠

../files/book/shahre-irani.jpg
دومين شماره فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شهر ايراني اسلامي منتشر شد
دومين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات شهرايراني اسلامي از سوي پژوهشكده فرهنگ هنر جهاددانشگاهي منتشر شد.
٠٩:٤٨ ٢٩/٠٣/١٣٩٠

فصلنامه پژوهشنامه هنرهاي ديداري منتشر شد
اولين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشنامه هنرهاي ديداري از سوي پژوهشكده فرهنگ هنر جهاددانشگاهي منتشر شد.
٢٠:٢٤ ٢٨/٠٣/١٣٩٠

../files/journal/shimi58.jpg
پنجاه و هشتمين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي شيمي و مهندسي شيمي ايران
پنجاه و هشتمين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي شيمي و مهندسي شيمي ايران از سوي پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٢:١٧ ١٨/٠٣/١٣٩٠

../files/journal/payesh001.jpg
سي و هفتمين شماره فصلنامه پايش
شماره سي و هفتم فصلنامه علمي پژوهشي «پايش» از سوي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٥:٢٣ ٠٧/٠٣/١٣٩٠

../files/journal/oloomensani.jpg
هفدهمين شماره فصلنامه "پژوهش زبان و ادبيات فارسي"
شماره هفدهم فصلنامه علمي - پژوهشي" پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
١٤:٤١ ١٩/٠٢/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد