٠٧:٥١ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب
شيمي تجزيه مهندسي

شيمي تجزيه مهندسي

 مولفان:دكتر علي اصغر انصافي – دكتر حسن رحيمي منصور

چاپ:1389 - چهارم

قيمت:110000 ريال

ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان


١٦:٠٤ ١٩/٠٦/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد