٠٧:٠٩ ١٠/٠٣/١٤٠٢
حوزه پشتيباني و امور مجلس

    حوزه‌ پشتيباني‌

    فعاليتهاي‌ اداري‌ و مالي‌ جهاددانشگاهي‌ در حوزه‌ پشتيباني‌ صورت‌ مي‌گيرد و هريك‌ از واحدهاي‌ جهاددانشگاهي‌ به‌تناسب‌ فعاليت‌ خود در اين‌ حيطه‌ سازماندهي‌ مناسبي‌ دارند و در دفترمركزي‌ جهاددانشگاهي‌ اين‌ مهم‌ به‌ عهده‌ معاونت‌پشتيباني‌ و امور مجلس‌ مي‌باشد.
 جهاد دانشگاهي در حال‌ حاضر علاوه‌ بر دفتر مركزي‌ داراي‌ 43 واحد ‌ است‌ كه‌ 14 واحد آن‌ در شهر تهران‌ و 29 واحددر مراكز دانشگاهي‌ شهرستانها استقرار دارند. همچنين‌ تعداد 27 پژوهشگاه و پژوهشكده‌ ،27سازمان و مركز و موسسه و شركت‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ نيزتحت‌ پوشش‌ اين‌ نهاد ‌ فعاليت‌ دارند.
    در اين‌ گزارش‌ ضمن‌ معرفي ساختار تشكيلاتي‌ معاونت‌ پشتيباني‌ و امور مجلس‌ و ادارات‌ تابعه‌ آن‌، مروري‌ بر وضعيت‌نيروي‌ انساني‌ و بودجه‌ جهاددانشگاهي‌ خواهيم‌ داشت‌.
          
    ساختار تشكيلاتي‌
    معاونت‌ پشتيباني‌ و امور مجلس‌ جهاددانشگاهي‌ با دو اداره‌كل‌ امور اداري‌ و امور مالي‌ و چهار دفتر
(فني‌،حقوقي‌، طرح‌ و برنامه‌ و و امور مجلس‌) امور ستادي‌ و پشتيباني‌ اين‌ نهاد را به‌ عهده‌ داشته‌ است‌.
     هريك‌ از ادارات‌ كل‌ داراي‌ زيرمجموعه‌هايي‌ متناسب‌ باحيطه‌ فعاليت‌ خود مي‌باشند. در اين‌ بخش‌ به‌طور اختصار شرح‌ وظايف‌ هركدام‌ از ادارات‌ كل‌ و دفاتر مربوطه‌ تشريح‌ مي‌گردد.
    اداره‌ كل‌ امور اداري‌
    كليه‌ امور پرسنلي‌ كاركنان‌ و خدمات‌ اداري‌ جهاددانشگاهي‌ اعم‌ از انجام‌ امور استخدامي‌، تهيه‌ و تدوين‌ آئين‌نامه‌ها ودستورالعملهاي‌ استخدامي‌، خدمات‌ در جهت‌ رفاه‌ پرسنل‌ و پيگيري‌ امور عمومي‌ نظير ارائه‌ خدمات‌ نقليه‌، غذاخوري‌ و.. بر عهده‌ اين‌ اداره‌ كل‌ و ادارات‌ تابعه‌ كه‌ عبارتند از اداره‌ كارگزيني‌، خدمات‌ اداري‌ و رفاه‌ و اداره‌ خدمات‌ عمومي‌مي‌باشد.
    اداره‌ كل‌ امور مالي‌

اداره كل امور مالي و ذيحسابي دفترمركزي شامل ادارات حسابداري و حسابرسي است كه كليه فعاليتهاي مرتبط با امور مالي از مرحله پيگيري و اخذ اعتبارات از وزارت دارايي تا جذب وجوه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارشات مورد نياز مراجع قانوني ذيربط و همچنين تهيه و تنظيم مقررات مالي در اين اداره كل صورت مي‌پذيرد.
   
دفتر حقوقي‌
انجام‌ كليه‌ امور قضايي‌ و حقوقي‌ اين‌ نهاد به‌ عهده‌ اين‌ دفتر مي‌باشد. همچنين اين دفتر به ارائه خدمات تخصصي نظيرمشاوره و تنظيم قراردادهاي حقوقي, تنظيم لوايح جهت ارايه به وزارت كار و امور اجتماعي و ديوان عدالت اداري ونيزاظهار نظرات حقوقي مي پردازد.
   
دفتر فني‌
    اين‌ دفتر زير نظر مستقيم‌ معاونت‌ پشتيباني‌ و با هدف‌ تأمين‌ نيازهاي‌ فني‌ و عمراني‌ جهاددانشگاهي‌ در دو بخش‌ عمده‌ذيل‌ فعاليت‌ مي‌نمايد.
- فعاليت‌هاي‌ عمراني‌ در رابطه‌ با توسعه‌ فيزيكي‌ جهاددانشگاهي‌ كه‌ هزينه‌هاي‌ آنها از محل‌ درآمدها و ساير منابع‌جهادتامين‌ مي‌گردد.
- اجراي‌ پروژه‌هاي‌ عمراني‌ كه‌ هزينه‌ آنها از محل‌ درآمد عمومي‌ - رديف‌ طرحهاي‌ عمراني‌ كشور تامين‌ مي‌گردد.
   دفتر امور مجلس‌
    دفتر امورمجلس به منظور ايجاد تعامل بين مجلس شوراي اسلامي و جهاد دانشگاهي در سال 1378 تأسيس گرديد و از اهم وظايف آن ميتوان به برقراري ارتباط با نمايندگان و كميسيونهاي تخصصي و بررسي طرحها و لوايح اشاره نمود.
    لازم به ذكر است هماهنگيهاي لازم در زمان بررسي بودجه سالانه كل كشور در مجلس نيز برعهدة اين دفتر مي‌باشد .


معاونت پشتيباني و امور مجلس

تلفن

نمابر

 

معاون پشتيباني و امور مجلس

مهدي نديري

66409756

66400730

 

مديركل منابع انساني و امور اداري

محمدمحسن غفوريان

66461368

 

مديركل امورمالي و ناظرمالي- ذيحساب

مرتضي علي خامي زاده

66954360

 

مديركل دفتربودجه ، تشكيلات و روشها

مسعود كشوري

66419333

 

مديركل  فني و طرحهاي عمراني

مهندس واحد عبداللهيان

66417299

 

مديركل دفتر امور حقوقي و قراردادها

محمدجواد فيض

66490122

 

مدير كل دفتر امور مجلس

دكتر محمد حيدري

66950182

 

سرپرست اداره كل توسعه فناوري اطلاعات

مهندس علي عبدالحي

66954361عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد