٠٧:١٩ ١٠/٠٣/١٤٠٢
حوزه پژوهشي

    حوزه‌ پژوهشي‌

    حوزه‌ پژوهشي‌ يكي‌ از بخش‌هاي مهم فعاليت در جهاددانشگاهي‌ به‌ شمار مي‌آيد كه‌ عهده‌دار وظايف‌ پژوهشي‌ (انجام‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ و توسعه‌اي‌، ارائه‌ مشاوره‌ و خدمات‌ علمي‌ و فني‌ و پيگيري‌ و بهره‌برداري‌ از نتايج‌ طرح‌هاي‌ تحقيقاتي‌‌ است‌. معاونت پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي با هدف برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي، و هماهنگي فعاليت‌هاي اين بخش طراحي و ايجاد شده است. متمركز بودن‌ قابليت‌‌ها و توانائي‌ها از يكسو و توزيع‌ متناسب جغرافيائي‌ واحدها و تنوع‌ و كيفيت‌ فعاليت‌ها از سوي‌ ديگر، جهاددانشگاهي‌ را قادر مي‌سازد تا به‌ توسعه‌ و بهبود دانش‌ فني‌ داخلي‌ مبادرت‌ ورزيده‌و در جذب و انتقال‌ مؤثر و مفيد دانش‌هاي فني روز و مطرح در سطح جهان به كشور‌ اقدم نمايد.
    به‌ طور كلي‌ فعاليت‌هاي‌ حوزه پژوهشي‌ به‌ دو بخش‌ ستادي‌ ـ اجرايي يا صف تقسيم‌ مي‌گردد. فعاليت‌هاي ستادي در معاونت پژوهش و فناوري و فعاليت‌هاي اجرايي در واحدها و پژوهشكده‌ها و توسط گروه‌هاي پژوهشي و مراكز خدمات تخصصي انجام مي‌شود.
    اين‌معاونت‌ فعاليت‌هاي ستادي خود را از طريق شوراها، ادارات و دفاتر كل و گروه‌هاي تخصصي انجام مي‌دهد. فعاليت‌هاي سياستگزاري كلان پژوهشي در اين نهاد آن توسط شوراي علمي جهاددانشگاهي، شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي و شوراي بررسي نهايي طرحها و فعاليت‌هاي اجرايي ـ ستادي حوزه توسط اداره كل امور پژوهشي و دفتر برنامه‌ريزي پژوهشي و دفتر پروژه‌يابي و نيازسنجي انجام مي‌گيرد.
    اداره‌ كل‌ امور پژوهشي‌ شامل‌ سه‌ اداره "اسناد و مدارك علمي"، "بررسي‌ و پيگيري‌ طرح‌ها" و "پيگيري‌ قراردادها" است. دفتر‌ برنامه‌ريزي‌ پژوهشي‌ نيز از‌ سه گروه "برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي"، "برنامه‌ريزي توسعه منابع پژوهشي"، گروه "نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشي" تشكيل شده است. دفتر نيازسنجي و پروژه‌يابي نيز داراي سه گروه است كه عبارتند از: گروه" مطالعات نيازسنجي"، گروه "پروژه‌يابي" و "بهره‌برداري از تحقيقات" است.

 

معاونت پژوهش و فناوري

تلفن

نمابر

 

معاون پژوهش و فناوري

دكتر سعيد قاضي مغربي

66466569
66494755

66497572

 

مديركل راهبري پژوهش وفناوري

مهندس محمد ناصری

66404249
66495022

 

مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه

سید احمد صالحی

66404249
66490749

 

مديركل دفترنيازسنجي وپروژه يابي پژوهش وفناوري

ولي الله روشن

66409980
66469365

66409980
66469365عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد