٠١:٢٦ ١٢/٠٩/١٤٠١
اشتغال

                                           سازمان‌ همياري‌ اشتغال‌
    
جهاددانشگاهي‌ با درك‌ مسايل‌ و مشكلات‌ فارغ‌التحصيلان‌ دانشگاهي‌ و به‌ منظور بهره‌گيري‌ از تواناييهاي‌بالقوه‌ آنان‌ براي‌ بسترسازي‌ و ايجاد زمينه‌هاي‌ اشتغال‌ قشر تحصيل‌ كرده‌، فعاليتها و برنامه‌هاي‌ علمي‌، پژوهشي‌ واطلاع‌رساني‌ خود را در در زمينه‌ اشتغال‌ سال‌ 77 آغاز كرد و در سال‌ 79 با توسعه‌ فعاليتهاي‌ خود سازمان‌ همياري‌ اشتغال‌ دانش آموختگان را تاسيس‌ نمود كه‌ در چهار حوزه‌ آموزشي‌، پژوهشي‌، اطلاع‌رساني‌ و امور اجرايي‌ فعاليت‌ مي‌نمايد.
 وظيفه‌ اساسي‌ اين‌ سازمان‌، بسترسازي‌ و ايجاد زمينه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ اشتغال‌ فارغ‌التحصيلان‌ دانشگاهي‌ است‌ كه‌اين‌ وظيفه‌ از سوي‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ بر عهده‌ جهاددانشگاهي‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.
 مجموعه‌ امكانات‌ بخش‌ علمي‌ و ستادي‌ اين‌ سازمان‌ هم‌ اكنون‌ در ساختماني‌ با زيربنايي‌ بالغ‌ بر 1880 مترمربع‌مستقر شده‌ است‌ .
 بر طبق ساختار تشكيلاتي‌ سازمان‌ همياري‌ اشتغال‌ دانش آموختگان رئيس‌ اين سازمان‌ ، سمت‌ معاونت‌ جهاددانشگاهي‌ را نيز دارا مي‌باشد. دفاتر روابط عمومي‌ و طرح‌ و توسعه‌ و همچنين‌ سه‌ معاونت‌ پژوهشي‌ و آموزشي‌، معاونت‌ پشتيباني‌ و معاونت‌ اطلاع‌رساني‌ زير مجموعه‌اين‌ سازمان‌ هستند.
بخش آموزش
  توسعة اشتغال به مجموعه‌اي از عوامل و راهكارهاي گوناگون بستگي دارد؛ و در اين ميان توسعة اشتغال دانش‌آموختگان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از ساز وكارهاي ساماندهي اشتغال اين گروه از جامعه، تغيير نگرش آنها نسبت به مقولة اشتغال و ارتقاء سطح آگاهي و توانمنديهاي آنها است. رسيدن به چنين هدفي از راه توسعه فرهنگ مناسب و ايجاد  و گسترش آموزشهاي تكميلي و كاربردي شغلي ميسر است.
  بر اين اساس، سياستگزاري، برنامه‌ريزي و سازماندهي آموزشهاي شغلي، تدوين و بومي‌سازي و استاندارد كردن دوره‌هاي آموزشي، شناسايي اولويتها و نيازهاي آموزشي، راه‌اندازي و نظارت بر مراكز آموزش شغلي در واحدهاي جهاد دانشگاهي و همچنين توسعة كمي و كيفي نيازهاي آموزشي از مهمترين اهدافي است كه اين سازمان، در بخش آموزش دنبال مي‌كند.
  سياستها و برنامه هاي سازمان همياري اشتغال در بخش آموزش براي رسيدن به اهداف مذكور بدين شرح است :
- مطالعه و بررسي تجارب موجود (داخلي و خارجي) در باب آموزش مهارتهاي كسب و كار، كارآفريني، مهارتهاي شغلي و تلاش در جهت بومي‌سازي آنها
- شناسايي مستمر نيازهاي آموزشي دانشجويان، دانش‌آموختگان، كارآفرينان و ديگر عوامل مؤثر بر اشتغال به منظور تعريف و تدوين دوره‌هاي آموزشي مناسب
- تدوين دوره‌هاي متنوع آموزشي با هدف ارتقاي دانش كاربردي، مهارتهاي شغلي، مهارتهاي كسب و كار، و تغيير نگرش دانش‎آموختگان و متوليان امور اشتغال
- گسترش ارتباط تنگاتنگ و همكاري متقابل با دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي كه در زمينة آموزشهاي رسمي و غير رسمي اشتغال نقش مؤثري دارند
- تلاش در جهت ترويج و نهادينه‌سازي آموزشهاي مربوط به توسعة اشتغال، كارآفريني و مهارتهاي كسب و كار
- گسترش و ترويج آموزشهاي شغلي (عمومي و تخصصي) از طريق تربيت مدرس، مربي و مشاور شغلي
- استفاده از توان و ظرفيتهاي آموزشي واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي جهت گسترش فعاليتهاي آموزشي سازمان
- راه اندازي مراکز آموزش شغلي - ويژه دانش آموختگان- در واحدهاي جهاد دانشگاهي

بخش پژوهش و فناوري
  پژوهش و مطالعه، يكي از ملزومات و شاخصهاي توسعه‌يافتگي در جوامع پيشرفته محسوب مي‌گردد و توجه جدي به اين امر و استفاده از آن در برنامه‌ريزيها و سياستگزاريها، نقش مؤثري در ايجاد و توسعه اشتغال پايدار و توسعة همه جانبه كشورها ايفا مي‌كند. پژوهش در مورد مباني، مؤلفه‌ها، شاخصها و همچنين عوامل و نهادهاي مورد نياز براي اشتغال دانش‌آموختگان، مي‌تواند زمينه‌ساز برنامه‌ريزيهاي كلان و اشتغال مولد در سطح جامعه باشد.
  بنابراين سازمان همياري اشتغال، با هدف مطالعه و تحقيق بر روي مسايلي همچون فرايند اشتغال، جست وجوي راهبردها و راهكارهاي اجرايي توسعة اشتغال، ارائه طرحهاي الگويي اشتغال و طرحهاي تيپ شغلي، سعي دارد تا با بهره‌گيري از دانش و فناوريهاي نوين، زمينة اشتغال را براي دانش‌آموختگان دانشگاههاي كشور گسترش دهد.
  سياستها و برنامه هاي اين سازمان در بخش پژوهش و فناوري بدين شرح مي باشد :
- مطالعه و شناسايي راهكارهاي كلان توسعة اشتغال دانش‌آموختگان و تهية الگوي علمي ـ كاربردي اشتغال
- مطالعه و شناسايي نظام اشتغال كشور و تلاش در جهت معرفي الگوي مطلوب
- ارائه راهكارهاي علمي ـ اجرايي براي سازماندهي، تسهيل، تسريع و توسعة اشتغال دانش‌آموختگان
- تدوين طرحهاي تيپ و الگويي اشتغال‌زا براي گروه‌هاي مختلف فارغ‌التحصيلان
- استاندارد سازي مفاهيم، معيارها، شاخصها و شرح خدمات طرحهاي اشتغال‌زا
- تأمين منابع علمي و تخصصي اشتغال (تأليف، ترجمه و گردآوري و ارائه خدمات و ...)
- بررسي و ارزيابي نيازها و اولويتهاي پژوهشي كشور در حوزة اشتغال و برقراري ارتباط عميق و گسترده بين پژوهش و اشتغال
- بهره ‌گيري از تجارب و توانمنديهاي علمي و  پژوهشي  واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي و سازمانهاي علمي به منظور توسعه  فعاليتهاي پژوهشي و مطالعاتي سازمان

بخش اطلاع‌رساني
  ظهور و پيشرفت پرشتاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهة كنوني، تحولات پردامنه‌اي را در همة ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ـ در سطوح ملي و جهاني ـ به وجود آورده است. سود جستن از توانمنديها و امكانات اين فناوري، براي اطلا‎ع‌رساني در "نظام اشتغال" از جمله سازوكارهاي مهمي است كه به عنوان حلقة پيوند دهندة اجزاي اين نظام، نقش تأثيرگذاري در ساماندهي، بهينه سازي و كنترل روند توسعة اشتغال دارد. اهميت و جايگاه اطلاع‌رساني در ساختار بازار كار سبب گرديده تا سازمان همياري اشتغال با توجه به نيازهاي اساسي و كاستيهاي زيربنايي بازار كار كشور، اطلاع‌رساني را يكي از محورهاي اصلي فعاليت خود قرار دهد  سياستها و برنامه‌هاي سازمان در اين بخش بدين شرح است :
- توسعه و ترويج اطلاع‌رساني شغلي در كشور
- گردآوري و فرآوري اطلاعات مورد نياز سياستگذاران عرصة اشتغال در كشور
- ارائة خدمات علمي و مشاوره‌اي به كارآفرينان، كارفرمايان و دانش‌آموختگان، براي هدايت منابع به سمت سرمايه‌گذاريهاي اشتغال‌زا
- سنجش نيازهاي شغلي و تقويت توان خوداشتغالي و كارآفريني دانش‌آموختگان دانشگاهها
- هدايت شغلي دانش‌آموختگان جوياي كار براي ورود به عرصة اشتغال مولد
- متمركز سازي منابع اطلاعاتي و شناسايي نقاط قوت و ضعف، استعدادها و محدوديت‌هاي بازار كار
- برقراري و توسعة ارتباط هدفمند و سازمان‌يافته دانش‌آموختگان، كارفرمايان، دستگاههاي اجرايي، سياستگذاران و برنامه‌ريزان آموزش عالي با بازار كار
- انتشار نشريات خبري، علمي و تخصصي اشتغال


سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان

تلفن

نمابر

 

رئيس

علي احمدي

88894140

88898035

 

معاون كارآفريني و توانمندسازي


88894650-1

 

روابط عمومي

حسين بختياري

88924429
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد