٠٧:٤٨ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب
اندازه گيري الكتريكي

عنوان كتاب:اندازه گيري  الكتريكي
مولف:جواد كاظمي
 نوبت چاپ:1389 - دوم
 قيمت:40000 ريال
ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان.ح/الف

١٢:٣٤ ٢٧/٠١/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد